בהעלותך- מגיד שבחו של אהרון שלא שינה

רון, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה" משל המובא בספר "וקראת לשבת עונג" המבאר מהו שיבחו של אהרון בכך שלא שינה ממה שאמר לו הקב"ה...

מגיד שבחו של אהרון שלא שינה


"ויעש כן אהרון"


רש"י מביא את דברי הספרי "ויעש כן אהרון, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה".


מהו שבחו של אהרון שלא שינה? - שאל מגיד מדובנא - הרי כל אדם מישראל יודע שאין להרהר אחרי דבר ה', ואם נצטווה, ודאי שלא ישנה, ומה הרבותא?!

 


משל למה הדבר דומה


לשלשה אנשים שחלו במחלה קשה.

פנו שלשתם לרופא מפורסם ובקשו את עזרתו.

נתן הרופא לשלשתם תרופות והוראות מתאימות.


החולה הראשון, מילא אחר הוראות הרופא במדויק ולאחר זמן קצר החלים כליל.


השני, הבין קצת בחכמת הרופא,ומשום כך התחכם בטיב התרופות, ונטל רק את אלו שנשארו בעיניו, ולא הבריא.


השלישי, גם הוא חקר את טיב התרופות, אולם למרות זאת, נטל את כולם והבריא.

 


כן הוא הנמשל:

 

התורה - סיים המגיד - היא התרופה שנתן לנו הקב"ה כנגד היצר הרע! ישנם בני אדם המקיימים את מצוות התורה בלא להרהר אחריהם כלל.


לעומתם, ישנם כאלה המנסים לה ין את טעמי המצוות, ומקיימים רק את הנראה להם. אולם חכמי ישראל מקיימים את כל המצוות ומנסים עם זאת להבין את טעמיהם .


אהרון הכהן לא שינה, בין מתוך אי הבנה, ובין מתוך הבנה, אלא לא שינה רק משום שכך ציווה ה'!


על כך נאמר שבחו!


לרעיונות נוספים לפרשת בהעלותך לחץ כאן 

למאמר הבא