בהעלותך- דקדוקי רש"י בפרשת בהעלותך

פשוטה לכל הפסוקים בפרשת בהעלותך בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
דקדוקי רש"י בפרשת בהעלותך

למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:
למאמר הבא