בלק- ההבדל בין צדיק לרשע

הבדל בין הצדיק לרשע, לשאלה המנסה להשוות בין רבי יוסי בן קסמא לבלעם הרשע שני מקרים לכאורה זהים אך מראים נכוחה את "ההבדל בין הצדיק לרשע"...

ההבדל בין צדיק לרשע


"אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה'..."


רש"י: מחמד ממון אחרים.


המשנה באבות (ו, ט) מביאה:

"אמר רבי יוסי בן קיסמא: פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. אמר לי רבי מאיזה מקום אתה? אמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני

 

אמר לי רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו, ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות? אמרתי לו, בני אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה, לפי שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד, שנאמר [משלי ו] בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך


בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה, בשכבך תשמור עליך בקבר והקיצות היא תשיחך לעולם הבא. וכן כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל [תהלים קי"ט]: טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף ואומר [חגי ב] לי הכסף ולי הזהב אמר ה' צבאות

 

נשאלת השאלה: 

מדוע דורשים פסוק זה לגנותו של בלעם, הרי גם  יוסי בן קסמא אומר  - "אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם איני דר אלא במקום תורה", ושם דרשוהו לזכות?

 

ונביא שלשה תירוצים:


תירוץ א':

ר' יוסי בן קסמא נשאל - "רבי, רצונך שתדור עימנו ואנכי אתן לך אלף אלפים דינרי זהב". על כך השיב - "בני, אם אתה נותן לי כסף וזהב וכו'". נשאל בממון והשיב בממון, לומר שבז לממון ונפשו חשקה בתורה...

 

מה שאין כן אצל בלעם. בלק הציע לו: "כי כבד אכבדך מאוד", וזה השיב: "אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב". כסף וזהב מי הזכיר?! על כרחנו נשמע ממנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים...

 

תירוץ ב': 

בלעם אמר "לא אוכל", משמע שיכול. ר' יוסי קבע: "איני דר".

 

תירוץ ג': 

בלעם אמר- "אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל", אבל יותר מזה אין לי בעיה לעבור את פי ה'. ומכאן שמחמד ממון אחרים. אבל ר' יוסי אמר: "אם אתה נותן לי כל כסף וזהב"...

 

זהו "ההבדל בין צדיק לרשע"...


למשל ונמשל לפרשת בלק>>>לחץ כאן

למאמר הבא