עקב- מי שלא מברך מזיק לכולם

כולנו!" הייתכן?! משל ונמשל המבארים שכאשר אדם נהנה בעולם הזה ללא ברכה לא רק שהוא גוזל כביכול את ה' אלא גם הוא מזיק לכלל ישראל...

מי שלא מברך מזיק לכולם

 

"ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך"

 

הרב ברונשטיין מביא בספרו משל למה הדבר דומה:

 

כאשר לוקח אחד מן החנווני מזון בהקפה ולאחר זמן הוא משלם את מלוא מחירו הוא עושה בכך שני דברים טובים:

 

האחד שאין המזון גזול בידו - שהרי שילם את מחירו

והדבר השני- שעל ידי כך ששילם יאמין לו החנווני גם להבא וימשיך לתת לו בהקפה.

 

מאידך אם ייקח בהקפה ולא ישלם נמצא שתי רעות בידו:

 

האחת שהדבר גזול אצלו

ועוד שמהיום והלאה לא ייתן החנווני בהקפה לא לו ולא לאחרים כי יחשוש שמא לא ישלמו את מחיר הסחורה.

 

כן הוא גם הנמשל, אמר המגיד מדובנא:

 

כאשר אדם נהנה בעולם הזה ללא ברכה הוא גוזל כביכול את ה' וגם הוא מזיק לכלל ישראל כי שמא הקב"ה ימנע מהם טובה ולא יסכים לתת גם להם "בהקפה"...
משל ונמשל לשבת עקב>>>לחץ כאן

למאמר הבא