שופטים- החכמה איננה מצילה מן השוחד

ל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" להוכיח לחכם כי אל לו להישען אל בינתו ולחשוב כי הוא עמיד בפני פיתוי השוחד... "כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים" גם חכם כזה שהקב"ה מחשיבו לחכם בכוחו של השוחד לעוור את עיניו!...

 החכמה איננה מצילה מן השוחד

 

"כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים"

 


בספר וקראת לשת עונג מובא משל נפלא:

 

צאו וראו - אמר רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" - עני המספר לחבריו על אדם פלוני שהוא עשיר אין לנו עדיין ראיה כי אכן - פלוני זה עשיר הוא. כי אולי בעיני העני נחשב הוא לעשיר אולם בעיני העולם אין הוא נחשב לעשיר כלל.

 

אולם אם עשיר גדול מספר על אדם אלמוני שהוא עשיר יכולים אנו להיות בטוחים כי אכן עשיר גדול הוא.

 

כן הוא - המשיך ה"חפץ חיים" - גם בחכמה. נצייר נא בנפשנו לו היה רבינו הרמב"ם מעיד על אדם פלוני כי הוא חכם אין ספק כי אכן חכם גדול הוא.

 

ואם נדמיין כי שלמה המלך החכם מכול אדם מעיד על אדם אלמוני כי חכם הוא אזי נדע לבטח כי חכמתו גדולה מאוד.

 

לפי זה - סיים ה"חפץ חיים" - אדם שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מעיד עליו כי הוא חכם אזי אין גבול לחכמתו.

 

 

 בפסוק נאמר: "כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים" גם חכם כזה אשר הקדוש ברוך הוא עצמו מעיד עליו כי הוא חכם בכוחו של השוחד לעוור את עיניו!

 דבר תורה לפרשת שופטים>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא