שופטים- ריבוי סוסים משפיע לרעה

המובא בשם רבי ישראל בעל ה"חפץ חיים" בספר "וקראת לשבת עונג" המסביר את הקשר בין האיסור של מלך להרבות סוסים שהתוצאה החמורה שלו בסופו של תהליך הוא להשיב את העם מצריימה...

ריבוי סוסים משפיע לרעה

 

"רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס"

 

יש להבין את לשון הכתוב - אמר רבי ישראל בעל ה"חפץ חיים" - בתחילה פותח בלשון רבים "סוסים" ומסיים בלשון יחיד "למען הרבות סוס"?

 

אלא - תירץ ה"חפץ חיים":

תכונתו של האדם היא שבפעם הראשונה לא יעבור עבירה בנקל אולם שכבר פתח לעצמו פתח עלול העוון להפוך ולהראות בעיניו לבלתי נורא כל כך וכמו שאמרו חז"ל: "כיון שעבר האדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר".

 

לכן מזהירה אותנו התורה ומצווה על כל מלך ישראל: "לא ירבה לו סוסים" שכן באופן רגיל בתחילה לא ישיב המלך את העם מצרימה בשביל סוס אחד...

 

בתחילה התאווה לרכוש סוסים רבים ורק לאחר מכן כאשר ייתפס לתאווה של רכישת כמות גדולה של סוסים נקל יהיה כבר בעיניו להשיב את העם מצרימה גם בשביל סוס אחד לשם כך מסיימת התורה - "למען הרבות סוס"...

 וורט לפרשת השבוע פרשת שופטים>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא