שופטים- אם שמעת או ראית, סימן שהתכוונו אליך!

הגתו של רבי עקיבא בשני מצבים שונים הממחישים שאסור להתעלם!!!, אם שמעת או ראית- סימן שמשמים התכוונו אליך! וצריך לפעול בשביל לקדם/לעזור ולטפל... אסור לך להתעלם!

אם שמעת או ראית, סימן שהתכוונו אליך!

 

בפרשת השבוע אנו לומדים מהי אחריות. התורה פותחת את הפרשה ב-

"שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך".

 

 

רש"י, ובעקבותיו הנצי"ב מוולוג'ין מבארים:

על גדול הדור מוטלת האחריות למנותם. הפרשה מסיימת בפרשת עגלה ערופה שגם היא מובאת ע"י זקני העיר: "על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע".

כשיש רפיון או אסון הם נושאים באחריות.

 

 

ישנו סיפור תמוה על ר' עקיבא: במסכת כלה פרק במובא סיפור על ר' עקיבא:

 

פעם אחת היה רבי עקיבא מהלך בדרך, ומצא אדם מפוחם ביותר, שהיה טעון משא גדול של עצים על כתפיו, ורץ איתם כסוס. העמידוהו רבי עקיבא, ואמר לו: אני משביעך שתאמר – מבני אנוש אתה, או מן המזיקים?

 

אמר לו: רבי! אדם הייתי, וכבר נפטרתי מן העולם הזה, ובכל יום ויום אני חוטב עצים ומביא משא כזה, ומכניסים אותי בתוכו ושורפים אותי בעצים הללו שלוש פעמים ביום. וזה גזר דיני בכל יום ויום.

 

שאלו רבי עקיבא: "מה עשית בחייך, שכך נגזר עליך?"

 

השיב מיודענו: "לא הנחתי דבר אסור שלא עשיתיו! אפילו באתי על נערה מאורסה ביום הכיפורים, ועל זה הוציאוני והרגוני".

 

אמר לו רבי עקיבא: "האם הנחת בן שיאמר אחריך קדיש"?

 

אמר לו: "הנחתי אישה מעוברת בעיר פלונית, ובן אחד נולד לי אחר מיתתי ואיני יודע מה עלה בגורלו"...

 

אמר לו: "בני, האם שמעת מהי תקנתך"?

 

אמר לו: כך שמעתי מאחורי הפרגוד, שבזמן שיאמר בני "קדיש" מוציאים אותי מגיהנום ומכניסים אותי לגן עדן.

 

היה רבי עקיבא מכתת רגליו מעיר לעיר עד שהגיע לאותה העיר. הביאו לפניו את בן האיש וציווה למולו. והושיבו לפניו ללמוד את האותיות וסדר הקדיש.

 

בו ברגע שסיים הילד את ה"קדיש" מיד הוציאוהו לאותו איש מגיהנום והכניסוהו לגן עדןעד שהתגלה אליו האיש ואמר "תנוח דעתך שהנחת את דעתי"...

 

 

שאלה גדולה יש לשאול:

פלא גדול על ר' עקיבא, שלאחר שנים עשר אלף תלמידים מגיע לביתו ושומע את אשתו אומרת לאחת שמקניטה אותה (שר' עקיבא נטש אותה לכל כך הרבה זמן ורחל עונה לו: "מצידי הוא יכול ללכת וללמוד עוד י"ב שנה).

וידועה התשובה לשאלה: מדוע ר' עקיבא לא נכנס ל-5 דקות לומר שלום? והתשובה- אם היינו יודעים מה ערכם של 5 דקות...

 

וכאן מתעצמת השאלה:

אם ערכם של 5 דקות כ"כ גדול, מה מצא ר' עקיבא "לבזבז" את זמנו על הנער הזה?!

 

והתירוץ הוא:

אסור להתעלם!!! אם שמעת או ראית- סימן שהתכוונו אליך! אסור לך להתעלם!

 

כך, אם שמעתְּ או שמעתָּ משהו- האחריות מוטלת עליך ועלייך לתקן זאת, ולהקדיש כמה שרק אפשר. כדי לקבל אחריות צריך להתחיל במעגלים. ואלו רמוזים במילה:

"אחריות"

 

א- אני,

אח- משפחה,

אחר- לזולת,

אחרי- למשוך אחרינו את האחרים (ע"י כך שנהווה דוגמא)

אחריו- על פי ה'

רק אז ניתן לומר "שלקחת אחריות"...דברי תורה קצרים לפרשת השבוע - שופטים>>>לחץ כאן

למאמר הבא