שופטים- אשרה ודיין שאינו הגון

- אשרה לבין דיין מושחת?. ביאור נפלא של הגה"ק רבי חיים מבריסק זצ"ל המשווה בין דיין שאינו הגון לבין אשרה - עץ שנעשה לשם עבודה זרה...

אשרה ודיין שאינו הגון

 

"לא תיטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלקיך אשר תעשה לך"

 

רש"י מסביר:

אזהרה לנוטע אילן ולבונה בית בהר הבית .

 

מעניין לראות שהגמרא במסכת סנהדרין ז: מביאה דרשה:

אמר ריש לקיש : כל המעמיד דיין שאינו הגון – כאילו נוטע אשרה בישראל, שנאמר: "שופטים ושוטרים תיתן לך" וסמוך לזה נאמר: "לא תיטע לך אשרה כל עץ".

אמר רב אשי: ובמקום שיש תלמידי חכמים, כלומר, שישנם תלמידי חכמים הראויים לשמש כדיינים, ובכל זאת בחרו דיין שאינו הגון, דווקא אז כאילו נטעו אצל מזבח ה', שנאמר: "אצל מזבח ה' אלוקיך".

 

שאל הגה"ק רבי חיים מבריסק זצ"ל:

וכי איזה דימיון יש בין אשרה לדיין?!

 

והוא ביאר במתק שפתיו את הקשר בינהם:

כשאדם לוקח כסף והופך אותו לעבודה זרה – זה ודאי מאוס לפני הקב"ה.

אך שאדם עובד עץ – אין הסובבים אותו ועוברי אורח יודעים שהוא שייך לעבודה זרה. יש לו גזע, ענפים ועלים בדיוק כמו לעץ רגיל - שאינו נעבד כעבודה זרה...

 

כך הוא גם דיין שאינו הגון: הוא לבוש 'גלימה' כמו כולם, יש לו זקן לבן כמו

כולם, אף אחד לא יודע שאינו הגון...למאמר הבא