כי תצא- לזכור מה עשה ה' למרים

טיין בספרו בשם ה"חפץ חיים" המבאר את האזהרה של הקב"ה לכל מדבר לשון הרע ע"י זכירה של מעשה מרים הנביאה שאף היא לקתה בצרעת בעוון לשון הרע.

לזכור מה עשה ה' למרים

 

"זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים

 

בפסוק זה נאמרה אזהרה למדבר לשון הרע. עלינו לזכור את אשר עשה ה' למרים שלקתה בצרעת בעוון לשון הרע.

 

אמר רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" משל למה הדבר דומה:

 

לאבא שהיו לו שני בנים. האחד עילוי גדול והשני רגיל בן פשוט. פעם אחת ראה האב כי בנו העילוי מתגאה על חבריו בחכמתו יצא האב וסטר לבנו על לחיו לפני כל חבריו

 

לימים החל בנו הפשוט להתגאות על חבריו. יצא האב ואמר לו: בני אם על כבוד אחיך העילוי לא חסתי כאשר התגאה על כבודך בוודאי שלא אחוס... 

 

כן הוא גם הנמשל:

 

התורה מזכירה לנו את אשר קרה למרים שנענשה בעוון לשון הרע ולקתה בצרעת.

 

אם על כבודה של מרים - אשר במשך ארבעים שנה שתו בזכותה בני ישראל מבארה של מרים - לא חס הקדוש ברוך הוא והענישה כל שכן  אדם פשוט המדבר לשון הרע בוודאי יקבל את עונשו הראוי לו...

 

 


לדבר תורה נוסף לפרשת כי תצא>>>לחץ כאן

למאמר הבא