כי תצא- במלחמה נשיב את הגזלה!...

ל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" להסביר את הפסוק הפותח את פרשתנו: "כי תצא למלחמה על אויביך" המבאר שרק על ידי מלחמה אינטנסיבית ביצר שלנו... ניתן להשיג בחזרה את מה שה"יצר הרע" גנב מאתנו...

במלחמה נשיב את הגזלה!...

 

"כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו"

 

 

פסוק זה הסבירו רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" במשל:

 

שני בני אדם היו שותפים בעסק אחד והשקיעו בו את ממונם. פעם אחת הבחין אחד מהשותפים ברעהו שהוא גונב מדמי העסק...

 

שותף זה בוודאי לא יעבור בשתיקה על גניבה כזו ויריב עימו ואף שהוא יודע היטב כי לא ישיב את הגניבה שגנב אבל לכל הפחות תהיה מזה תועלת שמהיום ולהבא לא יגנוב עוד.

 

והנה לפעמים יקרה שהגנב חכם לכן יעשה את עצמו כצדיק ובכל יום ויום הוא מביא רווחים כדי שיהיה לב השותף השני בטוח עליו ולא יבדוק אחר מעשיו...

 

ובאמת מחשבתו שאם רק יעלה בידו להיות אצלו כנאמן ביתו יגנוב כפל כפלים מכפי הממון שהביא לו מקודם בתור רווחים.

 

אבל אם השני הוא חכם ממנו לא יועילו לו כל עצותיו ותחבולותיו של הגנב ולעולם ישים עינו עליו ויביט עליו בכל אשר יפנה בשבע עינים כדי שלא יגנוב... 

 


כן הדבר בעינינו - אמר ה"חפץ חיים:"

 

כאשר קם האדם בבוקר בחמלת ה' עליו שהחזיר לו את נשמתו כדי ש"ירוויח" קצת באותו יום תורה ומצוות.

 

אולם כאשר יתבונן האדם בסוף היום על כל מה שעבר עליו יראה שהיצר הרע "גנב" ממנו כמה שעות שאותן בילה בדברים בטלים והבל וריק וכל זה בעצת היצר.

 

כמו כן יראה שהיצר הרע "גנב" ממנו חלק מהמאה ברכות שבירך אותם בלא כונה... והנה אם יעבור האדם על זה בשתיקה ולא יעשה עימו מריבה אז חלילה במשך זמן קצר יישאר עני מתפילותיו ותורתו חס ושלום 

 

אלא האיש החכם והנבון צריך לעשות עימו תמיד מריבה ויאמר לו: מה לך כי תגנוב את זמני ויומי שחלק לי אלוקים ואת ואת הברכות שהנני מברך. 


אף שהמריבה הזאת תהיה ללא תועלת כי מה "שגנב" היצר הרע כבר לא ישיב לו אך התועלת תהיה כי מכאן ולהבא לא יגנוב היצר הרע ממנו כל כך.

 

והנה לפעמים יקרה שהיצר הרע מזמן לידו כמה מצוות כדי שיהיה לב האדם בטוח ולא ידקדק ולא יהרהר עליו

אבל באמת ידע האדם כי זוהי מתחבולות היצר הרע כדי ש"יגנוב" ממנו עוד יותר לאחר מכן... על כן האיש החכם והנבון יעשה תמיד מריבה עם היצר הרע בכדי שלא "יגנוב" ממנו את זמנו ותורתו

 

עניין זה רמזה לנו התורה הקדושה: "כי תצא למלחמה על אויביך" הוא היצר הרע שנקרא אויב אז בוודאי "ונתנו ה' אלוקיך בידיך ושבית שביו" - כאשר תשוב בתשובה שלמה אז יתהפכו העבירות לזכויות ותוציא מידו הגזלה שגזל ממך היצר הרע

 

במלחמה נשיב את הגזלה!...   (וקראת לשבת עונג)

 

 


דבר תורה לשולחן שבת פרשת כי תצא>>>לחץ כאן

למאמר הבא