כי תצא- האם חזן יכול לחזור בו?

ן רבי שמואל סלנט זצ"ל על חזן שסיכם עם גבאי בית הכנסת שהוא יעבור לפני התיבה בימים הנוראים וחזר בו ובשני המקרים פסק להם באופן שונה מה ההבדל? ומה ההבדל בין חזן שמקבל תשלום לזה המתנדב בחינם?...

האם חזן יכול לחזור בו?

 

"מוצא שפתיך תשמור ועשית"

 

וכתב רבינו יונה ז"ל (משלי ד-כא): הזהיר על הפשיעה בשכחת העיקר מן הנדר וכו' כי מעת שנדר וחייב עצמו בנדר, הוזהר לשום על לב שלא יפשע ולא ישכח, כי הנה הוא יודע כי השכחה מצויה בלבות בני אדם לשכוח דבריהם אם לא ישמרו אותם בלבד, 


וכמו שנאמר (קהלת ה-ה): "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא למה יקצוף האלוקים על קולך"...

פירוש: אעפ"י שאתה שוגג בסוף בביטול הנדר, לא תחשב לך שגגה, כי הנה פשעת, באשר לא שמרת הנדר על לבך לבלתי תשכחנו".

 

נשאל הגאון רבי שמואל סלנט זצ"ל (בספר תורת רבינו שמואל סלנט), על חזן שסיכם עם גבאי בית הכנסת שהוא יעבור לפני התיבה בימים הנוראים תמורת תשלום שקבעו ביניהם, ולבסוף פנו לאותו חזן מבית הכנסת אחר והציעו לו תשלום גבוה יותר.

 

קיבל החזן את הצעתם וחזר בו מהסיכום עם גבאי בית הכנסת הראשון. ונשאל רבי שמואל האם יכול לחזור בו?

 

השיב רבי שמואל שהחזן יכול לחזור בו.

 

והנה אירע מעשה נוסף בחזן שסיכם עם הגבאי לעבור לפני התיבה בימים נוראים ללא תשלום וחזר בו.

 

באו הגבאים לשאול את רבי שמואל סלנט ופסק שאסור לחזן לחזור בו.

 

שאל החזן את רבי שמואל:

"מחילה כבוד הרב במה שונה הוא מהמקרה הראשון שבו התיר לחזן לחזור בו?!"

 

השיב לו רבי שמואל:

"החזן ההוא לוקח שכר, ולכן דינו כפועל שיכול לחזור בו אפילו באמצע היום. לא כן אתה שאינך לוקח שכר, נמצא שהבטחתך נחשבת כמו נדר לקיים מצווה, ועל כן עליך לקיים מוצא פיך ואינך יכול לחזור בך!"למאמר הבא