כי תבוא- "באורך נראה אור"

רים את תחילת ההפטרה: "קומי אורי כי בא אורך" ואת דברי העם אל ה': "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור". אין אנו ממתינים אלא לאורך...

באורך נראה אור

 

"קומי אורי כי בא אורך"

 

אמר ר' יוחנן משל למה הדבר דומה:

 

לאחד שהלך בדמדומי חמה. בא אחד, הדליק לו נר- וכבה. בא אחר הדליק לו נר- וכבה. אמר- מכאן ואילך איני ממתין אלא לאורו של בוקר.


כן הוא הנמשל:

 

אמרו ישראל לפני הקב"ה- עשינו לך מנורה בימי משה, וכבתה. עשינו לך מנורה בימי שלמה - וכבתה. מעתה אין אנו ממתינים אלא לאורך. שנאמר: "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור".למאמר הבא