האזינו- הפיכת היוצרות

ק: "כי דור תהפוכות המה" כיצד עם ישראל הפך ולקח את מנהגי הגויים בעוד אלו מאמצים אל חיקם את מנהגי והנהגות ישראל...

הפיכת היוצרות

 

"כי דור תהפוכות המה"

 

מביא המגיד מדובנא על הפסוק הזה משל למה הדבר דומה:

 

רב אחד השתדך עם בעל עגלה עשיר מעיר רחוקה. ביום החופה, כשעמדו שני המחותנים לנסוע לחתונה שנקבעה בעיירה.

 

במחצית הדרך אמר הרב בלבו: "למה אבייש את המחותן"!?

קם ופשט מעליו את אדרת המשי ואת כובעו המהודר לבש בגדים פשוטים ומגפיים ושם על ראשו מצנפת כדרך הילוכם של העגלונים.

 

ואף המחותן העגלון עלתה בלבו מחשבה דומה, אמר בלבו: "למה אבייש את המחותן במלבושי הדיוט שאני לובש?!"

פשט את בגדיו, ולבש אדרת של משי ואבנט רחב מידות, ושם בראשו כובע מהודר כיאה לאדמו"רים. וכך קיבלה העיירה את פני הרב כבעל עגלה, ואת העגלון כרב...

 

כן הוא הנמשל:

 

"דור תהפוכות" מעין זה קם וגדל בגלות, היהודים, שלא רצו לבייש את הגויים במידותיהם המצוינות נטלו את המידות היהודיות הנעלות, ולאט לאט דחקום הצידה והסתירו אותן, וסיגלו לעצמם מדרכי הגויים.

 

ואילו הגויים להיפך, סיגלו לעצמם הרבה ממידותיהם של ישראל - וכך לעתים נוצר הרושם, כאילו הם הגויים הם הרבנים ואנו - העגלונים.

 

וזה גם פשוטו של הכתוב: "ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם" ערבבו החליפו ביניהם את הדרכים, הגויים למדו מישראל ונטלו לעצמם מן המידות שהצטיינו בהן בני ישראל מאז ומתמיד, ובני ישראל נטלו לעצמם ממידותיו הרעות ומשנאתו של עשו...

למאמר הבא