וזאת הברכה- מי כמוך עם נושע בה'

מן האלשייך הקדוש, המתאר איך על ידי תמימות ומידת הביטחון בה' הצליח יהודי פשוט להתעשר עושר רב... אשרנו שבמידת ביטחוננו ה' מושיענו...
"אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה'"

עם ישראל נושע בה' בכל עת ובכל מצב!

מסופר על אדם תמים שהיה בשיעור של האלשייך הקדוש (אחד מהפרשני המקרא גאון עצום בדורו) וזה הסביר
על מידת הביטחון בה', שיש לאדם לבטוח במלוא העוצמה בה' יתברך והוא ידאג לפרנסתו.
הדברים עשו רושם על מיודענו ומאותו יום החליט אותו אדם שהוא אינו יוצא לעבוד.

אשתו חשבה שקרה משהו לבעלה והפצירה בו שיצא לעבודה אך לשווא. הוא בשלו: "ה' ישלח לנו פרנסה רק עלינו לבטוח בו" עד שהגיעו למצב שאין בבית אוכל והוא בשלו - לא יוצא לעבוד.

בלילה באו גנבים וגנבו לו את החמור והעגלה שמהם היה מתפרנס. הם לקחו את החמור על מנת להוציא ממחבוא אוצר שהטמינו השניים. כאשר חפרו הגנבים את הבור שהיה בו אוצר ולאחר ששמו את האוצר על העגלה, התמוטט
עליהם העפר ונקברו חיים בבור שכרו לעצמם. 

כפי הפסוק: ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו..." לאחר שירד הלילה חזר החמור לבית בדרך שהוא מכיר יחד עם האוצר על העגלה והתעשרו אותו אדם ואשתו עושר עצום... ונתקיימה בהם ברכתו של הרב...

אשרנו שבמידת ביטחוננו ה' מושיענו...
למאמר הבא