וזאת הברכה- לימוד זכות

יפולי ביום שמחת תורה ללמד זכות על עם ישראל מהפסוקים: "אף חובב עמים כל קדשיו בידך והם תוכו לרגליך ישא מדברותיך. תורה ציווה לנו משה..."

לימוד זכות


"אף חובב עמים כל קדשיו בידך... תורה ציווה לנו משה..."

 

משהגיע רבי זושא מאניפולי ביום שמחת תורה למלים אלו, התייפח ופירש:

"אף חובב עמים" - אף על פי שבעוונותינו הרבים אתה מגלה, ריבונו של עולם, חיבה גדולה כל כך לאומות אחרות, ומסרת אותנו בידיהן.

 

עם זה "כל קדושיו בידך" - ישראל קדושים אינם נוטשים אותך ואת אמונך,

 

"והם תכו לרגליך" - אף על פי שבגללך הם מוכים ומעונים ללא הרף - עם זה "ישא מדברותיך" אין הם פוסקים מלחזור ולומר: "תורה ציווה לנו משה מורשה קהלת יעקב!"...

למאמר הבא