וזאת הברכה- אם רוצים לא חוקרים!

ת העולם? ודאי כך הוא דרך העולם, לברר המקח קודם שלוקחים, כדי לדעת אם טוב הוא או לא? ואם כך בדין הם עשו?! ובכלל מה היה המבחן של אומות העולם האם הם רוצים באמת את התורה?

אם רוצים - לא חוקרים!

 

"ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קודש..."

 

ידוע המדרש, שהלך הקב"ה לכל אומות העולם, והציע להם לקבל את התורה, ושאלו לקב"ה מה כתוב בה?...

עד שהגיע לבני ישראל, ומיד אמרו "נעשה ונשמע"

 

הרב חיים קנייבסקי הביא את שאלתו של הגר"י גלינסקי זצ"ל:

לכאורה, יש להבין מה הטענה הגדולה על אומות העולם? ודאי כך הוא דרך העולם, לברר המקח קודם שלוקחים, כדי לדעת אם טוב הוא או לא? ואם כך בדין הם עשו?!

 

והוא השיב על כך:

הנה כשעשו חוזר עייף, כתיב "ויאמר עשו אל יעקב, הלעיטני נא מן האדום האדום הזה", ומדוע לא שאל אז מה יש בפנים?! אולי יש שם גחלת או דבר שאינו אוהב?!

 

אלא, כשמדובר בתאוות - לא שואלים שאלות, אלא לוקחים מכל הבא, אך כשמציעים את התורה הקדושה, אז עורכים שבע בדיקות ושבע חקירות... מה כתוב בה?...

 

המבחן היה לראות, כמה רצון יש להם בה, והיכן שיש רצון לא עושים בדיקות!

למאמר הבא