וזאת הברכה- תורה מקיימים בחבורה

ריג המצוות?" ביאור נפלא של הכתב סופר על פי הפסוק מפרשת השבוע: "תורה ציווה לנו משה מורשה קהלת יעקב"

תורה מקיימים בחבורה 


"תורה ציווה לנו משה מורשה קהלת יעקב"

 

מבאר הכתב סופר:

אדם יחידי אינו יכול לקיים את כל המצוות שבתורה, שכן ישנן מצוות שאינן נוהגות אלה אצל כוהנים, לוויים, מלך וכיוצא באלה...

 

אולם בזמן שישראל כולם מלוכדים כאיש אחד ומחבבים איש את רעהו, אזי נחשב כל העם לגוף אחד וממילא נחשבות המצוות שעושה כל אחד כאילו נעשו על ידי כל ישראל, וזאת אומרת שכל אחד מישראל מקיים את כל המצוות שבתורה.

 

זהו שאמר הכתוב: "תורה צוה לנו משה" - שש מאות ואחת עשרה המצוות כמניין "תורה", "אשר ציווה לנו משה" (שכן שתי המצוות "אנכי" ו"לא יהיה לך" נאמרו מפי ה' יתברך בעצמו, ומשה ציווה לנו רק תרי"א מצוות) - לא יוכלו להיות לנו ל"מורשה" נצחית ולא נוכל לקיים את כולן, אלא אם תהיה "קהלת יעקב" - שיהיו ישראל כולם מלוכדים כגוף אחד...

 

זהו גם פשוטו של המאמר: "ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה" (ירושלמי נדרים פ"ט ה"ד) - לפי שרק על ידי אהבת ישראל אפשר לקיים את כל התורה.

 

למאמר הבא