חנוכה - הדרך הנכונה להתקרבות להקב"ה

נרות חנוכה היא גם מחלוקת במה היא הדרך הטובה ביותר לאדם הרוצה לשפר ולתקן מעשיו ולהתקרב אל הקב"ה...

הדרך הנכונה להתקרבות להקב"ה

 

ישנה מחלוקת לגבי כמות הנרות שמדליקים הימי החנוכה בכל יום:


לפי בית שמאי, יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך, פוחת והולך. 

ואילו לפי בית הלל, יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך, מוסיף והולך.

 


מחלוקת זו – אמר ר' שמחה בונים מפשיסחה זצ"ל – אפשר לפרשה גם בדרך אחרת:


נחלקו בית שמאי ובית הלל מה היא הדרך הטובה ביותר לאדם הרוצה לשפר ולתקן מעשיו ולהתקרב אל הקב"ה.

 

"בית שמאי אומרים: פוחת והולך" - ראשית, על האדם להפחית את מעשיו הרעים ורק אח"כ יוכל להתקרב אל ה'. "סור מרע" ואח"כ "עשה טוב".

 

"בית הלל אומרים: מוסיף והולך" - ראשית על האדם להוסיף ולקבל על עצמו תורה ומעשים טובים בכל כוחו וממילא יסור ממנו הרע שבו...

 

חג אורים שמח!למאמר הבא