ל"ג בעומר- רשב"י החזרה למערה והיציאה ממנה

היציאה מהמערה". מדוע חזרו רבי שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר שוב למערה?, מהי נקודת האור שמצאו רשב"י ובנו באותו זקן שרץ והיה אוחז בידו שתי חבילות של הדסים?, רבי שמעון ורבי פינחס בן יאיר והשינוי לאחר 13 שנה במערה.
החזרה למערה והיציאה ממנה

יוצאים בפעם הראשונה מהמערה

לאחר שהות של 12 שנה עת שמעו רשב"י ובנו אלעזר את הודעתו של אליהו הנביא: " "מי יודיע לבר יוחאי שמת הקיסר ובטלה הגזירה"? לבשו בגדיהם ויצאו מן המערה. 

רבי שמעון ובנו אלעזר היו במדרגה רוחנית גבוהה ביותר בצאתם מן המערה - עזבו את חיי העולם הזה, ניזונו ממים וחרובים וכל התעסקותם הייתה בחיי העולם הבא. 

הם יוצאים מהמערה ורואים אנשים חורשים וזורעים את האדמה לפרנסתם. הדבר עורר את פליאתם הייתכן?! 
אמרו: "מניחים חיי עולם הבא ועוסקים בחיי שעה"?! 

והגמרא במסכת שבת (לג:) מספרת: כל מקום שנתנו עיניהם מיד היה נשרף, יצאה בת קול ואמרה להם: להחריב העולם יצאתם?! חיזרו למערתכם! 

בלית ברירה חזרו וישבו שנה אחת, אמרו ודנו בעצמם: משפט רשעים בגיהינום שנים עשר חודש. 

לאחר שנה נוספת, יצאה בת קול ואמרה: צאו ממערתכם! 

יצאו שניהם, בכל מקום שהיה מכה ומעניש רבי אלעזר היה רבי שמעון מרפא, אמר לו: "בני, די לעולם שאני ואתה עוסקים בתורה".

והנה בערב שבת בבין השמשות, ראו זקן אחד שרץ והיה אוחז בידו שתי חבילות של הדסים.  עצרו ושאלו אותו: אלו למה לך? 
אמר להם: אלו לכבוד שבת. 
אמרו לו: וכי לא די לך באחד מהם? לשם מה הנך צריך שניים?!
אמר להם: אלה השתיים, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. 
אמר רבי שמעון בר יוחאי לבנו: ראה, כמה חביבין מצוות על ישראל, נתיישבה דעתם. 

חז"ל מסבירים: שכאן הבינו שניהם שניתן להכניס את הקדושה במעשה החול ואם כך הם פני הדברים הרי שגם בשעה שעוסקים בחיי שעה באופן כזה, הרי עוסקים הם בחיי עולם הבא ונחה דעתם.  

שמע רבי פינחס בן יאיר חתנו, שרבי שמעון יצא מהמערה ויצא לקראתו. הכניסהו לבית המרחץ שנמצא בעירו - טבריה, והתחיל מתקן את בשרו. 
ראה רבי פינחס בן יאיר שכל גופו של רבי שמעון מלא סדקים מחמת השהות בחול שהתכסה בו במערה במשך שלש עשרה שנה. 
מרוב רחמים וצער החל רבי פינחס בן יאיר לבכות וזלגו דמעותיו על בשרו החרוך והפצוע של רבי שמעון, וצעק רבי שמעון מתוך כאב... 

אמר לו רבי פינחס לרבי שמעון: "אוי לי שראיתיך בכך"! 

העמיד אותו רבי שמעון על טעותו ואמר לו: "אשריך שראיתני בכך! שאלמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך". 

חז"ל מבארים את דברי רבי שמעון כך: 
בתחילה קודם הגזירה, כשהיה מקשה רבי שמעון בר יוחאי קושיא, רבי פינחס בן יאיר היה מתרץ לו שנים עשר תירוצים, ואילו לאחר שיצא רבי שמעון מן המערה, וחזר לבית מדרשו, כשהיה מקשה רבי פינחס בן יאיר קושיא אחת, היה רבי שמעון בר יוחאי מתרץ לו 24 תירוצים לרוב חכמתו ופלפולו...
למאמר הבא