ל"ג בעומר- רשב"י מבטל הגזירה!

ומר. כיצד הצליח רבי שמעון בר יוחאי לבטל את גזירת מלכות רומי?, מדוע עשה רבי ראובן בן האסטרובלי תספורת כמו של הגויים?, רבי שמעון מלומד בניסים, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בן רבי יוסי עם השד 'בן תמליון'.
רבי שמעון בר יוחאי מבטל הגזירה!


הגמרא (במסכת מעילה דף יז.) מביאה מעשה עם רבי שמעון בר יוחאי:

 מלכות רומי גזרה פעם אחת גזירה על ישראל שכללה שלשה דברים: 
1. שלא ישמרו את השבת 
2. שלא ימולו את בניהם 
3. שלא ישמרו על טהרת המשפחה. 

היה יהודי אחד שקראו לו רבי ראובן בן אסטרובלי ועשה לעצמו תספורת שדומה להם והלך וישב עמהם. 
מצאו שהוא איש חכם וסיפרו לו על הגזירה. 

אמר להם רבי ראובן: "אימרו לי מי שיש לו אויב ירצה שיעני (= שיהיה עני) או שיעשיר"? 
השיבו לו: "בוודאי שיעני!". 

לרגע זה חיכה ואמר להם: אם כן לפי דבריכם, עדיף שלא יעשו ישראל מלאכה בשבת כדי שיהיו עניים... 
התפעלו מחכמתו ואמרו לו: "יפה אמרת!" וביטלו את הגזירה על השבת. 


שוב אמר להם: "הגידו נא לי: מי שיש לו אויב ירצה שיכחיש או שיבריא"? 
השיבוהו: "מה השאלה?! בוודאי שיכחיש!!!". 

אף לתובנה זו חיכה והוכיחם: "אם כן מדוע ביטלתם את הברית שלהם?! תנו להם שימולו את בניהם לשמונה ימים כדי שיכחישו ישראל!" 
התפעלו גם הפעם מחכמתו ואמרו לו: "יפה אמרת!" וביטלו את הגזירה על ברית המילה.


מצא רבי ראובן את הזמן המתאים וחזר ואמר להם: "הסכיתו ושימעו שאלה לי: מי שיש לו אויב רצונו שיתרבה או שיתמעט"?! 
הפטירו בשחוק: "בוודאי שיתמעט"!!!. 

כאן כבר הושלמה מלאכתו ואמר להם: "אם כנים דבריכם, תנו ליהודים שישמרו על טהרת המשפחה, בכדי שלא יולידו בנים הרבה במהרה!...!.
 
לא יכלו חכמי המלכות לעמוד בחכמתו והודו לו: "יפה אמרת וביטלו גם את הגזירה השלישית וכך נגוזו להם שלשת הגזירות.
 
לאחר כמה זמן נתגלה להם - למלכות, שה"חכם המסתורי" אין הוא אלא יהודי והחזירו הגזירה כבעבר. 

ישבו חכמים ודנו: מי ילך ויבטל את הגזירה? 

הסכימו כולם ואמרו: "ילך רבי שמעון בר יוחאי שהוא מלומד בניסים". כדי ליצור משלחת נדרשים לפחות שניים ואם כן דנו מי ילך עימו?
 
הוחלט שרבי אלעזר בן רבי יוסי ילך אף הוא. 

הנה הם יוצאים לא הרחיקו ללכת יצא לקראתם השד ששמו 'בן תמליון'. 

שאל אותם 'בן תמליון': האם רצונכם שאבוא גם אני עמכם? 

לשמע השאלה פרץ רבי שמעון בבכי ואמר: "שפחה של בית אבא (דהיינו, הגר שפחת שרה) נזדמן לה מלאך שלש פעמים בזה אחר זה, ואני אפילו פעם אחת לא נזדמן לי מלאך אלא שד?!" (במילים אחרות לאיזו דרגה הגעתי?! וכמה אני רחוק מהאימהות הקדושות?! הלוואי עלינו מרחק כזה...). 

ובלית בררה אמר: שיבוא הנס מכל מקום...

טס 'בן תמליון', הגיע לארמון קיסר רומי ונכנס לתוך גופה של בת הקיסר ונשתגעה. והחלה צועקת ואומרת בקול גדול: הבו לי את רבי שמעון בר יוחאי! 

כל הרופאים בממלכה הבינו שנס רפואי יכול לקרות רק אם יביאו את רשב"י לבת הקיסר.

בהמלצת הרופאים זימן הקיסר את רבי שמעון שכבר הגיע בינתיים לעיר.

כשהגיע רבי שמעון לבית הקיסר ביקש להיכנס לחדרה ללא תרפות וללא אביזרים. נכנס לחדר וקרא: בן תמליון צא! בן תמליון צא! וכיון שקרא לו רבי שמעון – יצא ממנה.

באותו הרגע שבה הילדה כבראשונה לשמחת הקיסר ורופאי הממלכה.

קרא להם הקיסר ואמר: "שאלו לכם כל מה שאתם רוצים לשאול, והיכנסו לאוצר המלך לקחת משם כל מה שתרצו!".

נכנס רבי שמעון ועימו רבי אלעזר ולאחר כמה דקות מצאו את האיגרת שבה היו כתובות שלושת הגזירות שגזרו הרומאים על היהודים.

מבלי לחשוב בחרו בה, לקחו אותה וקרעו אותה לגזרים וכך נתבטלה הגזירה.


למאמר הבא