ל"ג בעומר- חלאקה דווקא במירון

יוחאי מופיע הפסוק: "כי לא תשכח מפי זרעו"? ומה ראו להביא את הילדים בני השלוש לתספורת ראשונה ("חלאקה") לציון הקדוש של רשב"י?! ביאור נפלא...

חלאקה דווקא במירון

  

בפתח ציונו של רבי שמעון בר יוחאי מופיע הפסוק: "כי לא תשכח מפי זרעו" כמו כן, נוהגים להביא את הילדים בני השלוש לתספורת ראשונה ("חלאקה") לציון הקדוש של רשב"י. 


מה ראו לשים את הפסוק שם? ומה הקשר לחלאקה? 


רבי נחמן מברסלב זצ"ל אמר:

התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זצ"ל: בגמרא מסכתשבת קלח: מובא "כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו: עתידה תורה שתשתכח מישראל  "

ואמר רבי שמעון בו יוחאי חס ושלום שתשתכח תורה מישראל! שנאמר: "כי לא תשכח מפי זרעו"...

וכמבואר בזוהר הקדוש פרשת נשא דף קכד: "בהאי חבורא דאיהו ספר הזהר יפקון בה מן גלותא" - ( עם אותו החיבור שהוא "ספר הזהר נצא מהגלות).

 

ועתה בא וראה והבן נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה, כי על כן סמך רבי שמעון בו יוחאי עצמו על זה הפסוק – "כי לא תשכח מפי זרעו".

 כי באמת בזה הפסוק בעצמו מרמז ונסתר סוד הזה, שעל ידי זרעו של יוחאי, שהוא "רבי שמעון בו יוחאי" על ידו לא תשתכח התורה מישראל. כי סופי תיבות של זה הפסוק: כי לא תשכח מפי זרעו – הם אותיות "יוחאי".

 

וזה שמרמז ומגלה הפסוק: "כי לא תשכח מפי זרעו"  מפי "זרעו" דווקא, היינו מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מרומז ונסתר בזה הפסוק בסופי התיבות, שהוא רשב"י, על ידו לא תשכח התורה.

 

פירש חתנו של הרב מויאל זצ"ל:

 שזה העניין בהבאת הילדים בני השלוש לתספורת ראשונה - "חלאקה" על ציונו הקדוש ביום ההילולא. כי בעצם זה שמספרים את הילד, שזו המצווה הראשונה בהיכנסו "לגיל חינוך", בכך מעבירים את התורה הלאה לדור הבא, ובזה מראים את קיום ההבטחה של "לא תשכח מפי זרעו" שמתקיימת על ידו...






למאמר הבא