ל"ג בעומר- התפילות והתחנונים ברשב"י

דתו של רבי שמעון בר יוחאי והסיבה לכך שאימו זכתה בבן כזה. המבאר את הקשר בין הולדת רשב"י לבין התפילות והתחנונים שמבקשים ביום זה על ציונו של רשב"י...

התפילות והתחנונים ברשב"י

 

מנהג בית ישראל לעלות ולהשתטח בתפילות ותחנונים על קבר רבי שמעון בר יוחאי ובפרט ביום ל"ג בעומר.

 

נשאלת השאלה:

מהי בעצם הסיבה והטעם לתפילות והתחנונים שמבקשים ביום זה על ציונו של רשב"י?!

 

אפשר לפרש ולמצוא בדרך לידתו המופלאה שיש הרבה שגורסים כי היה זה גם ביום ל"ג בעומר.

בספר נחלת אבות מובא כך:

יוחאי אביו של ר' שמעון היה משבט יהודה, והיה מגדולי הדור, ועשיר נכבד וקרוב למלכות, ואשתו של יוחאי היה שמה שרה – מזרע הנשיאים, זרעו של הלל הזקן.

 

ותהי שרה עקרה, וכשראה יוחאי שעברו הרבה שנים עלה בדעתו לגרשה, לאחר זמן נודע הדבר לשרה אשתו, שיוחאי בעלה רוצה לגרשה, ולא אמרה לו דבר, רק שהייתה מרבה לצום ולתת צדקה ומתפללת יום יום בהיותה לבדה, ותבך בכי גדול לפני השם בלב נשבר, להצילה מגירושין על ידי שתלד בן...

 

ויהי בליל ראש השנה, וירא יוחאי בחלומו והנה הוא עומד ביער גדול מלא אילנות לאלפים ולרבבות, מהם רעננים הנותנים פירות, ומהם יבשים, והוא - יוחאי, נשען על אילן יבש, ויישא עיניו וירא, והנה איש מידה, מראו נורא מאד, ועל שכמו נאד אחד מלא מים, ויעבור בכל היער וישקה כמה מהאילנות היבשים, ובכמה אילנות עבר ודילג עליהם והניחם כמו שהם יבשים, ולא השקה אותם.

 

ויגיע עד האילן אשר נשען עליו יוחאי, ויוציא מחיקו צלוחית אחת קטנה מלאה מים חיים טהורים, וישקה את האילן אשר נשען עליו יוחאי ויברכהו. ואז ראה יוחאי, כי שרתה הברכה באותם מעט מים, וגאו מאד ויכסו כל סביבות האילן שעליו נשען, ואז תיכף נשא האילן פרי – תפוחים גדולים ויקרים, וסביבם מלא עלים רעננים, ויגדל האילן עד מאד עלים ופירות הנותנים ריח חזק למרחוק .

 

וישמח יוחאי מאד על המראה שראה בחלומו, וייקץ משנתו מתוך שמחה, ויספר את חלומו לאשתו ויאמר לה: חלום חלמתי, ופתרונו, לדעתי, פשוט הוא: "היער" הוא העולם ", והאילנות" הן הנשים. מהן נותנות פירות, ומהן עקרות, כאילנות היבשים.

ובראש השנה נפקדות יש מהן להוליד, ויש מהן נשארות עקרות. ואת בתי היא האילן שהייתי נשען עליו, והשקו אותי ממעין הברכה, להוליד בנים צדיקים וחכמים.

 

ואמנם דבר אחד נשאר לי להבין בפתרון חלומי: מדוע כל האילנות השקה אותם מן הנאד, והאילן שהייתי נשען עליו השקהו מהצלוחית ושפך עליו את כל הצלוחית, ולא השקה מאותה צלוחית, לא קודם לכן ולא אחר כך, שום אילן אחר, רק את כולה שפך על אותו אילן שהייתי נשען עליו?!

 

ותאמר לו אשתו: תמיהתך תמיהה, ובכן תרשני לילך אצל הקדוש רבי עקיבא להגיד לו את החלום, והוא יגיד לנו את פתרונו...

 

ויהי במוצאי ראש השנה הלכו שניהם יחדיו אצל התנא הקדוש רבי עקיבא, ויספר לו יוחאי את חלומו, ויפתור לו כאשר פתר יוחאי, ואמנם הודיעו סיבת השקאת אותו אילן רק מהצלוחית, ויאמר לו: "די יוחאי! כי חלומך הוא משל על הנשים היולדות והעקרות, ואשתך שרה היא מהעקרות, שאי אפשר לו להוליד בשום אופן! ורק על ידי תפילותיה ורוב דמעותיה אשר שפכה לפני השם, הם שזיכו אותה ונהפכה מעקרה ליולדת!

והצלוחית שראית היא צלוחית של דמעותיה שנאספו, ומהן השקוה ורווה להוליד לך בנים, ולכן לא השקו מאותה הצלוחית שום אילן אחר, רק אותו אילן שאתה נשענת עליו, הרומז לאשתך .

 

ויאמר רבי עקיבא אל שרה: הנה בזאת השנה הנך הרה ויולדת בן, שיאיר לישראל בחכמתו ובמעשיו .

 

וישמחו יוחאי ושרה אשתו מאד מדברי רבי עקיבא, וילכו לביתם לשלום.

ותהר ותלד בן, והבית נתמלא אורה מההוד וההדר שהיה חופף עליו, וידעו כל רואיו כי ברכה בו ויאיר לישראל אור גדול .

 

וישמחו הוריו בו מאד ויהללו את השם, ויחלקו צדקות ויעשו סעודה ומשתה גדול ביום מילתו, ויקראו את שמו "שמעון", כי שמע השם לקול תפילת אמו ולקול בכיותיה .

עד כאן סיפור המעשה הנפלא הזה.

 

יתכן לומר ולפרש, כי זוהי הטעם לתחינה ובקשה על ציונו דווקא ביום קדוש זה...

כי אנו באים ואומרים לר' שמעון: הרי גם אתה שזכית להגיע לדרגה כה גבוהה ביום זה ולגלות סתרי תורה ולהנחילם לכלל ישראל, נולדת ביום זה - רק מזכות הדמעות והבכיות שהורידה והתפללה אמך, ולכן זכתה להוריד נשמה כזאת!

 

ועצם זה שאנו מתייצבים פה לפניך, זאת הראיה ששערי דמעות לא ננעלו! ולכן אנא בקש מהקב"ה שיקבל נא את תפילותינו ביום שמחתך ותגן ותעתיר בעדנו לכל הטוב! וכמו שאמרת יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין!...


למאמר הבא