ל"ג בעומר- שניים שעשאוה פטורים!

לשיטתו של רבי שמעון הוא אמר: "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין"!... ביאור נפלא של המהרש"ם מברזען זי"ע בעת ההלוויה של רעייתו ז"ל...

שניים שעשאוה פטורים!

 

אמר רבי שמעון בר יוחאי: "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין"!

 

רבים מחכמי הדורות שאלו:

באיזו טענה יכול היה רבי שמעון לפטור את כל העולם?!

 

 כשהביאו לקבורה את אישתו של המהרש"ם מברזען זצ"ל אמר:

הגמרא במסכת סנהדרין צא. מספרת: אמר ליה אנטונינוס לרבי הקדוש: "גוף ונשמה" יכולין לפטור עצמן מן הדין של מעלה, כיצד? "גוף" אומר: נשמה חטאה, שמיום שפירשה ונסתלקה ממני הריני מוטל כאבן דומם בקבר, והרי זה סימן, שאני לא החוטא אלא היא!!!

לעומתו, "הנשמה" טוענת: גוף חטא, שמיום שפירשתי ממנו הריני פורחת באוויר כציפור משוחררת שאינה עושה שום דבר רע...

 

 אמר לו רבי הקדוש לאנטנינוס: אין זה נכון, ואמשול לך משל למה הדבר דומה: למלך בשר ודם, שהיה לו פרדס נאה, והיה בו פירות נאות ומשובחות. פחד המלך שהשומרים יתאוו לפירות הבוסתן ובשל כך הושיב בו שני שומרים, אחד חיגר - (צולע) ואחד סומא - ( עיוור).

 

אמר לו חיגר לסומא: "פירות נאים ומשובחים אני רואה בפרדס, אך אין אני יכול ללכת ולקטוף מחמת צליעתי הקשה, אבל גם אתה אין יכול לקטוף כי אינך רואה, אז מה נעשה?, אלא בוא ואני ארכב עליך, אתה תלך להיכן שאני יגיד לך ונהנה שנינו מפירותיו המיוחדים של הגן.

 

וכך היה, רכב החיגר על גבי הסומא, והביאו, זה קטף ושניהם אכלו ונהנו.

 

לימים בא בעל הפרדס, ושאלם: "פירות נאים היו כאן, היכן הם?!"

 

אמר לו החיגר: "כלום יש לי רגלים להלך בהן?!"...

הלך בעל הפרדס לסומא ושאלו: "פירות נאים היו כאן, היכן הם?"

אמר לו הסומא: "כלום יש לי עיניים לראות?"...

הבין בעל הפרדס את מזימתם, מה עשה? הכיב חיגר על גבי סומא ודן אותם כאחד...

 

המשיך רבי הקדוש ואמר לאנטונינוס: "אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה בגוף, ודן אותם כאחד".

זאת אומרת, שלמעשה החטא נעשה על ידי הגוף והנשמה יחדיו, וכל אחד לעצמו אינו יכול לחטוא.

 

ולפי זה מובסר איך רשב"י אמר: "יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין!"

כי רבי שמעון לשיטתו במשנה (שבת צב.) ר' שמעון אומר: "שניים שעשו מלאכה אפילו כשכל אחד מהם אינו יכול לעשותה לבד פטורים".

ובטענה זו יכול רשב"י לפטור את כל העולם מן הדין!...

 

המשיך המהרש"ם מברזען זי"ע ואמר בהלוויה:

היום שהוא יום ההילולא של רשב"י זכותו יגן על המתים המוטלים לפנינו, וכל שכן על אלו שעומדים פה איתנו היום חיים ושלמים – להיות פטורים מן הדין!...
למאמר הבא