ט"ו באב- "חג הנטיעות המקורי"

"מתי הוא חג הנטיעות בטו בשבט או בטו באב?". "ט"ו באב חג לנטיעות" - הייתכן?!אם נאמר שטו בשבט הוא חג לנטיעות, מיהו הנוטע נטיעות בזמן חורף?! האם שוטלים עצים כשהאדמה בוצית ורוויה במים?!. "האם טו בשבט הוא הזמן המתאים לנטיעות?" רעיון יפה המוכיח כי הזמן הטוב ביותר לנטיעות הוא ט"ו באב ובמיוחד לפני שנת השמיטה...

 

ט"ו באב - חג הנטיעות

 

אם נחשוב לרגע כחקלאים, הרי שהזמן הכי לא מתאים לנטיעות הוא ט"ו בשבט

איזה חקלאי לוקח את נטיעותיו לשדה שכבר עברו בה רוב גשמים, האדמה בוצית, גשם כבר לא ירד בכמות הנדרשת לעץ אם בכלל... ונוטע עץ?! הרי יהיה קושי לשתיל הרך להשריש שורשים.

 

כמו כן, אין בזה הגיון הלכתי כיוון שהשותל בט"ו בשבט מפסיד חצי שנה של ערלה (אילו היה נוטע חצי שנה אח"כ היה מרוויח חצי שנה של ערלה - ממתין רק שנתיים וחצי ולא שלוש שנים?!)...

 

 

הבה נבחן את ט"ו באב כיום מתאים לנטיעות:

 

הגמרא במסכת ראש השנה (דף י עמוד ב') מביאה מחלוקת בעניין שביעית:

 

"אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות משלשים יום לפני ראש השנה ואם נטע והבריך והרכיב יעקור".

 

דעת רבי יהודה

"רבי יהודה אומר כל הרכבה שאינה קולטת בשלשה ימים שוב אינה קולטת".

 

דעת רבי יוסי ורבי שמעון

"רבי יוסי ורבי שמעון אומרים: שתי שבתות"

 

הסבר של רב נחמן:

"ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לדברי האומר שלשים צריך שלשים ושלשים, לדברי האומר שלשה צריך שלשה ושלשים, לדברי האומר שתי שבתות צריך שתי שבתות ושלשים יום"

 

אם כך יוצא, שלדעה המחמירה נדרשים 30+14 = 34 יום כדי שהאילן ייחשב שנקלט הוא לפני ראש השנה של שנת השמיטה.

 

 


בואו ונראה מה פסק שולחן ערוך (ביורה דעה סימן רצד' סעיף ד'):

 

הנוטע עץ מאכל, מונה לו שלוש שנים מעת נטיעתו וכל הפירות שיהיו בו בתוך ג' שנים אסורין בהנאה לעולם... ג' שנים הללו אינם נמנים מיום ליום, אלא הולכים בהם אחר שנות העולם... כיצד?

 

נטע מקודם ט"ז באב, שנשאר עדיין מ"ד יום עד ר"ח תשרי, כיון שהגיע ר"ח תשרי עלתה לה שנה ומונה עוד שתי שנים

 

ואם נטע ביום ט"ז, ומיום ט"ז ואילך, מונה מראש חדש תשרי הבא ג' שנים שלמים

 

ולאחר ר"ח תשרי של שנה רביעית, כל הפירות שיחנטו בו קודם ט"ו בשבט יש להם גם כן דין ערלה, אע"פ שנגמרים אח"כ

 

והנחנטים בו מט"ו בשבט של שנה רביעית עד ט"ו בשבט של שנה חמישית, נקראים רבעי. ולאחר ט"ו בשבט של שנה חמישית הם חולין גמורים

 רואים שדווקא ט"ו באב הוא חג הנטיעות המקורי!


התאריך האופטימלי לנטיעות                     

 


מה הפלא ששולחן ערוך (אורח חיים סימן קלא סעיף ו) חיבר את שניהם לגביי אמירת תחנון וזה לשונו:

 

"נהגו שלא ליפול על פניהם בט"ו באב ולא בט"ו בשבט"...

לדבר תורה נוסף לטו באב>>>לחץ כאן

למאמר הבא