הלכות ט"ו באב - יום טוב

ו באב וכיום הכיפורים". מהות יום ט"ו באב והעצה לרוצה לזכות בכתרה של תורה המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. לזכות בכתרה של תורה...

 ט"ו באב


יום טוב
אמרו חז"ל: "לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים". וביום זה יש עילוי גדול לשכינה. על כן, יש לנהוג בו שמחה יתירה, ויוסיף בו מאכל ומשתה, ואין אומרים בו וידוי.

 

ריבוי עסק התורה בלילה
מיום זה והלאה שהלילות מתארכים, על כל אחד להוסיף בלימוד התורה יותר בלילות, ויוסיפו לו חיים על חייו, שנאמר (משלי ט יא): "כִּי בִי יִרְבּוּ יָמֶיךָ וְיוֹסִיפוּ לְּךָ שְׁנוֹת חַיִּים", וכן נאמר (משלי ג טז): "אֹרֶךְ יָמִים בִּימִינָהּ בִּשְׂמֹאולָהּ עֹשֶׁר וְכָבוֹד".

 

וכן אמרו חז"ל (מסכת אבות פ"ב מ"ז): "מרבה תורה - מרבה חיים". (מסכת תענית כו ע"ב, ל ע"ב, לא ע"א).

 

 

אמרו חז"ל (מסכת סנהדרין צב ע"א):

"כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה - אש אוכלתו", חס ושלום

 

וכתב הרמב"ם (פ"ג מהלכות תלמוד תורה הי"ג):

אף על פי שמצות תלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר: "והגית בו יומם ולילה", מכל מקום אין אדם לומד רוב חכמתו אלא בלילה. וכך אמרו חכמים: אין רינה של תורה אלא בלילה, שנאמר "קומי רוני בלילה". 

 

וכן אמרו חכמים (עבודה זרה ג ע"ב):

"כל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו ביום" [שהקב"ה נותן לו חן בעיני הבריות].

 

לפיכך הרוצה לזכות בכתרה של תורה, יזהר מאוד בכל לילותיו, ולא יאבד אפילו אחת מהן באכילה ושתייה, בשינה ושיחה וכיוצא בהם, אלא בתלמוד תורה וחכמה. למאמר הבא