נח - למה להפוך את העולם?!

להביא מבול!. "משל ונמשל" שמביא ה"מדרש לפרשת נח" המבארים שבכדי להסביר לאנשים שיש חלוקה ברורה ולכל אחד ה' חילק את מה שמגיע לו חייבים להפוך את כל העולם חזרה למים...
למה להפוך את העולם בחזרה למים?!

המדרש מביא משל למה הדבר דומה:

משל למלך שנתן לחייט לתפור לו בגד. שמח המלך בבגד היפה אך שאל היכן יתרת הבד היקר?!
השיב החייט כי לא נשאר מן הבד מאומה, והוא השתמש בכולו... אך המלך לא האמין לדבריו. 
בלית בררה החל החייט לפרום את הבגד, וכשכעס עליו המלך שהוא מקלקל את הבגד היפה, השיב החייט כי אין אפשרות אחרת להראות שאכן כל הבד מצוי בין התפרים אלא ע״י פרימתו. ואז יווכח המלך כי אכן כל הבד חולק כדבעי: חלק לשרוולים האחר לצווארון והיתר לגב ולקדמת הבגד...

כן הוא הנמשל:

כך אמר הקב״ה לדור המבול:
אינכם מאמינים שהחלק שגזלתם זה עתה שייך לחברכם, לדעתכם אין צדק בחלוקה? חסר לכם מחלקכם? רוצים אתם שאראה לכם את צדקת משפטי?! אצטרך לשם כך להפוך את העולם חזרה למים... 

חסיד אחד שהיה ״בעל יסורים״ גדול התבטא פעם אחת בדרך מליצה:

"דעו לכם! אינני שואל שאלות על דרכיו של הקב״ה, כי אינני רוצה שהוא ייקח אותי אליו להראות לי שזה נכון וכך היה צריך להיות!..."
להורדה למאמר הבא