משפטים - במקום שלא השתמשת!

ת העבד באליית האוזן - בקצה האוזן התחתונה?. ביאור נפלא של החידושי הרי"ם המבאר כי יש שימוש לאליית האוזן ודווקא שם מקום הרציעה בעבד...

במקום שלא השתמשת!

 

"והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדוניו את אזנו במרצע"

 

רש"י מבאר:

"אוזן זו ששמעה על הר סיני לא תגנוב, והלך וגנב, תירצע". ולכך רוצעין דווקא את האוזן.

 

החידושי הרי"ם הוסיף שאלה:

הרי מה שאוזן זו לא שמעה 'לא תגנוב' זהו אינו מקרה, כי בוודאי שאוזן זו שמעה עוד הרבה דברים שאינם טובים שהם ליצנות וניבול פה, ובידוע שליצנות אחת דוחה מאה תוכחות – ומשום כך ציוותה התורה שאיש זה יירצע באוזנו.

 

מדוע אם כן העבד נרצע "באלייתו" (=המקום הרך הנמצא בתחתית האוזן) ולא באוזן ממש?!

 

והוא מתרץ בדרך צחות:

שכן כתבו חז"ל שאליית האוזן נבראה כדי שהאדם יימנע מלשמוע דברים אסורים, ידחוף את האלייה לתוך אזנו וע"י כך יימנע מלשמוע, ואיש זה לא נהג כן באליית אזנו ולכך תירצע דווקא היא נרצעת...

 


למאמר הבא