וורטים קצרצרים לפרשת משפטים

מיוחד שמובאים בשם אדמו"רים ופרשני חז"ל לפרשת השבוע פרשת משפטים...

וורטים קצרצרים לפרשת משפטים

 

"כי תקנה עבד עברי..."

 

שואל  האלשיך הקדוש:

צריכים להבין: הרי הוא נעשה עבד רק אחרי הקנייה, ומדוע כבר קוראו הכתוב עבד?!

 

והוא משיב:

אלא שרמזה כאן התורה לקונה, שידע שהוא קונה עבד ששייך כבר לאדון אחר, לאדון העולם.

 

 ----------------------------------------------------- "ונקרב בעל הבית אל האלוקים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו..."

 

מבאר ה'עיטורי תורה' בדרך צחות:

 במה יכול אדם מישראל להתקרב אל האלוקים? - אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, אם לא עשה עוול לשום אדם.

 


----------------------------------------------------- 

 

"אם כסף תלוה את עמי את העני עמך"

 

אור החיים מסביר בדרך צחות:

"אם כסף תלוה" - אם יש לך כסף יותר מכפי צרכיך, עד שאתה יכול גם להלוות, דע כי "את העני עמך" - את חלקו של העני אתה מחזיק אצלך

 

 

 -------------------------------------------------------

 

"את העני עמך..."

 

אמר האדמו"ר ר' ירחמיאל משה מקוז'ניץ:

אתה מחויב במצות צדקה וגמילות חסדים אפילו "את העני עמך", כשהעניות היא אתך, בביתך, אפילו בשעה שאתה בעצמך עני ואביון.

 

 

 --------------------------------------------

 

"מדבר שקר תרחק..."

 

ר' אברהם אביש מפרנקפורט דמיין אמר פעם:

אלמלי היה אדם יודע כמה גדול הוא כוחה של האמת לא היה משקר לעולם...למאמר הבא