כי תשא- מחני נא מספרך

משה רבנו להקב"ה: "מחני נא מספרך אשר כתבת", במה זה יפתור את הבעיה? האם בני ישראל לא יחטאו עוד?!...
מחני נא מספרך

"אם תשא חטאתם, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת"


פסוק זה פירש המגיד מדובנא על ידי משל: 

לשר גדול היה קרוב משפחה אשר היה גונב תמיד מאוצרות המלך. 

בכל פעם שנתפס בגנבתו, השתדל בעבורו השר ולימד עליו זכות, עד שיצא הגנב ללא עונש. פעם אחת גנב האיש סכום גדול מאד מאוצר המלך. 

לא ידע השר כיצד ללמד זכות על קרובו, שהרי הפעם סכום הגנבה כה גדול. 

אדוני המלך - אמר השר – מבקש אני כי תעביר אותי ממשרתי הרמה. מדוע? התפלא המלך. 

קרובי זה – אמר השר – סומך עלי כי בכל פעם אדבר טוב בעדו, משום כך אינו מפסיק לגנוב מאוצר המלך, אולם אם אעזוב אני את משרתי הרמה, לא יהיה מי שילמד עליו זכות, או אז יפסיק קרוב משפחתי זה ממעשיו הרעים.

כך הוא גם הנמשל:

משה רבנו אומר להקב"ה: "מחני נא מספרך אשר כתבת", וממילא לא יחטאו עוד בני ישראל, שכן לא יסמכו עוד על השתדלותי בעבורם.למאמר הבא