כי תשא- יש דיין המנהיג את העולם!

דם בא לכאן להתארח כאן שנות חיים מועטות, ומשום כך אין הוא יכול לתפוס בשכלו את החשבון והסדר שבו מנהל הקב"ה את עולמו אולם עלינו לדעת שיש דין ויש דיין המנהיג את העולם!
יש דיין המנהיג את העולם!


"אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני נא את דרכיך"

בגמ' מסכת ברכות (דף ז') הסבירו לנו חז"ל, כי משה רבנו בבקשתו "הודיעני נא את דרכיך" ביקש לדעת, מדוע יש צדיק ורע לו רשע וטוב לו? 

שאלה זו – אמר ה"חפץ חיים" שואלים אנשים רבים – מדוע רואים רשעים החיים בעושר ובכל טוב ולעומתם, צדיקים גדולים החיים בצער רב בעוני ובדחקות?

אלא, תירץ הרב ע"י משל, למה הדבר דומה? 

לאורח שבא לבית הכנסת רואה הוא את הגבאי מחלק עליות לתורה. 

ראשון, הוא קורא לכהן היושב בספסל האחרון, אחריו ללוי היושב בספסל אחר, לאחריו לישראל היושב בספסל שלישי, וכך לשבעה קרואים, כל אחד מקצה אחר של בית הכנסת.

מדוע?! – שאל האורח את הגבאי – אין אתה קורא לאנשים מספסל אחד? 

כבודו – השיב הגבאי – נמצא כאן שבת אחת ומשום כך אינו רואה את הסדר המלא, אולם אם היה כאן בקביעות היה רואה כי יש סדר לעליות, וכל אחד עולה לתורה בתורו.

כך הוא גם בעולם הזה:

אדם בא לכאן להתארח כאן שנות חיים מועטות, ומשום כך אין הוא יכול לתפוס בשכלו את החשבון והסדר שבו מנהל הקב"ה את עולמו 

אולם עלינו לדעת שיש דין ויש דיין המנהיג את העולם!


למאמר הבא