כי תשא- מתי להגביה ומתי להנמיך?

יה את עצמי ומתי להנמיך?. תשובתו של הגאון מהר"ם שפירא ז"ל, רבה של לובלין, מפרשת השבוע...

מתי להגביה ומתי להנמיך?

 

"הנה מקום אתי ונצבת על הצור והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור"

 

הגאון מהר"ם שפירא ז"ל, רבה של לובלין, היה אומר:

הורה ה' יתברך למנהיגם של ישראל: "הנה מקום אתי" כל מקום שבו העניין מדובר בכבודי, כבוד שמים, אזי "ונצבת על הצור" - תתייצב על הגובה הראוי ותהיה איתן כצור למען כבוד שמים.

 

לעומת זה "והיה בעבור כבודי" לכשיעבור הרגע של כבוד שמים ויהיה כאן ענין של נגיעה צדדית, אישית, אזי "ושמתיך בנקרת הצור" תצניע עצמך בנקרה ותהיה ענו ושפל ברך...

 


למאמר הבא