ויקהל- הקדמת השבת למשכן

ונים על השאלה: מדוע שינה משה רבנו והקדים את השבת למשכן? הרי הקב"ה ציווה אותו קודם על המשכן ורק אח"כ על השבת?! ביאור של הכלי-יקר, האור-החיים והאוזניים לתורה.

הקדמת השבת למשכן


כל המפרשים מדוע משה מקדים את השבת למשכן? הרי ה' ציווה קודם משכן ורק אח"כ שבת. אז למה שינה?


רש"י: 

לומר שמשכן איננו דוחה שבת 

 


ספר חסידים: 

אם אתה שולח ילד למכולת ויש לך רשימה בע"פ מה שהכי חשוב לך תגיד בסוף, כי את זה הוא בטוח לא ישכח... 


וראייתו מפרשת השבוע: משה התחיל דווקא משבת כי אם ה' ציווה אותו על זה אחרון. אם כך הבין משה שכנראה סימן שזה הכי חשוב... (משך חכמה בתחילת הפרשה)פרדס יוסף: 

למה משה לא מודיע לעם ישראל שביום שבת לא ירד וביום שישי ירד כפול? במה שקילקל תיקן. פגם בקדושת השבת שלא אמר להם ובזה תיקן שהקדים את השבת למשכן...כלי יקר: 

משכן בשביל כבודם של ישראל - כפרה על חטא העגל. שבת לכבודו של ה'. ה' מקדים כבודן של ישראל ואילו משה מתחיל משבת כדי להקדים כבודו של ה' בחינת "אני לדודי ודודי לי"...אור החיים: 

עם ישראל עבד עבודה זרה "והעובד עבודה זרה כאילו כפר בכל התורה כולה" חיפש משה מצווה שתהא שקולה לכל התורה כולה ונתן את השבת תחילה... "כל השומר שבת כהלכתו אפילו עבד ע"ז כדור אנוש מוחלין לו. שנאמר: שומר שבת מחללו אל תקרי מחללו אלא מחול לו".אוזנים לתורה: 

יש קשר מובהק בין שבת למשכן - שניהם באים לקדש ולטהר את האדם.

האדם שקוע בימות החול בפרנסה ובעולם הזה. באה השבת לטהר את נפשו בתפילה ולימוד תורה - קדושת הזמן.

 

המשכן והמקדש מטהרים את האדם מן החטא ומקדשים אותו (לכן חייב הוא לצורך היטהרות להראות את פני ה' שלוש פעמים בשנה) והמשכן והמקדש הם קדושת המקום.

אם כך מקדים משה את קדושת הזמן כי היא נצחית ואילו המשכן והמקדש קדושת המקום שלהן היא כל עוד הם קיימים...
למאמר הבא