ויקהל- מה אני אשם?!

מסלנטר" המובא בספר "וקראת לשבת עונג" שביאר לתלמידיו שאם אחד מהסוחרים מחלל שבת האשמה תלויה בנו... הייתכן?! "סיפור מחזק על שמירת שבת" והאחריות המוטלת על כתפיו של כל שומר שבת
מה אני אשם?!

"כל העושה בו מלאכה יומת"

מסופר על ר' ישראל מסלנטר, שכינס את תלמידיו ודבר עמם קשות על הפרצות שנראו לאחרונה בחילול השבת בקרב הסוחרים. 

תמה אחד התלמידים ושאל: "רבי, וכי מה לנו ולחילול השבת של הסוחרים?!"

ענה לו הרב: "וודאי שהדבר נוגע לנו, כי אם היינו אנחנו זהירים יותר בקיום המצוות, לא היו סוחרים אלה מחללים את השבת! 

עלינו להתחזק ככל יכולתנו בקיום התורה והמצוות, ובכך נגרום להפסקת חילולי השבת!למאמר הבא