ויקהל- וינוחו "בה", "בו" ו-"בם"

ערבית "וינוחו בה" ובשחרית "וינוחו בו" ובמנחה "שבתות קדשך וינוחו בם"? ביאורו של הרב שבדרון זצ"ל בדרך צחות לאחר ביקור בחו"ל...

וינוחו "בה", "בו" ו-"בם"

 

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה..."

 

נאמר בשולחן ערוך סימן עו סעיף ג:

נוהגין לומר בתפלת ערבית "וינוחו בה" ובשחרית "וינוחו בו" ובמנחה "שבתות קדשך וינוחו בם".

 

שאל פעם הרב שבדרון זצ"ל לאחר ביקור בחו"ל:

מדוע השינוי הזה בין התפילות? בערב שבת אומרים בה (לשון נקבה), בשבת בבוקר בו (לשון זכר) ובמנחה של שבת בם (לשון רבים)?

 

לאחר שהיה בארצות הברית מצא את התשובה לכך ואמר:

בעוונותינו הרבים כך נוהגים רבים מאחינו בני ישראל.

 

בכניסת השבת עומד הבעל בבית מסחרו ואילו האישה יושבת בביתה ומכינה צרכי שבת (וינוחו בה - האישה לבדה נחה בליל שבת ואילו האיש מחלל את השבת).

 

ביום השבת בבוקר עומדת האישה בחנות ואילו הבעל הולך להתפלל לבית הכנסת (וינוחו בו - הבעל לבדו נח ואילו האישה מחללת את השבת).

 

לפנות ערב בעת תפילת המנחה סוגרים את החנות והולכים לטייל האיש ואשתו (וינוחו בם) - שניהם נחים...

למאמר הבא