ויקהל- לך אתה ושלא יבואו אליך!

ילנא שמביא לתובנה שלא מספיק שיבואו אליך לקחת צדקה אלא עליך לגשת לעני ולתת לו ובכך להרוויח מצווה נוספת של הליכה...

לך אתה ושלא יבואו אליך!

 

"קחו מאתכם תרומה"

 

נקדים סיפור:

ידוע המעשה עם רבינו הגאון מווילנא זצ"ל, שהרבנית שלו עסקה בגמ"ח, ויצאה עם חברתה לאסוף ולחלק כספי צדקה, והסכימו בין שתיהן שמי שתמות ראשונה, תבוא ותגיד לחברתה היאך נראה הדין בעולם הנצח.

 

לימים מתה חברתה, ואחר כמה ימים מפטירתה באה בחלום לאשת הגאון, וסיפרה לה שיש למעלה דין וחשבון על כל פרט ופרט בחיים, והביאה דוגמה לדבר: את זוכרת איך הלכנו יחד ברחוב וראינו עני ורמזנו לו לבוא אלינו, שיש לנו כסף עבורו, דעי לך ששם דנו אותי למה בקשתי אותו לבוא אלינו, ולא חטפתי מצווה נוספת של הליכה – למה לא ניגשתי אליו למסור לו... וסיימה שזו דוגמה על עומק הדין.

 

אשת הגר"א סיפרה את החלום להגר"א זצ"ל, וקרא את אנשי החברה קדישא, וציווה עליהם לרשום את הסיפור בפנקס החברה קדישא.

 

והגאון רבי אליעזר שך זצ"ל אמר שבעיניו ראה את הסיפור רשום בפנקס חברה קדישא דוילנא, וכן היה מספר גם כן הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל...

 

מסביר ב'חכמה ודעת':

ולפי זה יש לפרש את הפסוק קחו "מאתכם" תרומה לה', והיינו שתביאו מאתכם, שאתם בעצמכם תביאו ולא תמתינו שיבואו לגבות ממכם. שגם עצם העברת הנדבה היא מצווה...למאמר הבא