ויקהל- מי שמוסר נפש מרוויח!

ה לכך שמסר את נפשו למען הקב"ה וניסה למנוע מבני ישראל לעשות את העגל - דבר שעלה לו בחייו? "משל ונמשל ממדרש רבה המבארים את גודל השכר...

מי שמוסר נפש מרוויח!

 

"ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור"

 

שואל במדרש רבה לפרשת ויקהל:

מה ראה להזכיר כאן חור "בצלאל בן אורי בן חור"?

 

אלא בשעה שביקשו ישראל לעבוד עבודת כוכבים (לעשות העגל) נתן נפשו על הקב"ה ולא הניחן, עמדו והרגוהו!

אמר לו הקב"ה: חייך שאני פורע לך!.

 

משל למה הדבר דומה:

למלך שמרדו עליו לגיונותיו, עמד שר הצבא שלו ונלחם עמהם.

אמר להם: "על המלך אתם מורדים?!" - עמדו והרגו אותו!

 

אמר המלך: "אילו ממון נתן לי, לא הייתי צריך לפרוע לו? על אחת כמה וכמה שנפשו נתן עלי!...

 מה אני עושה לו? אלא כל בנים שיצאו ממנו אני מעמידם דוכסים ואפרכים (שרים ומלכים).

 

כן הוא הנמשל:

 

כך בשעה שעשו ישראל העגל עמד חור ונתן נפשו על הקב"ה.

אמר לו: חייך כל בנים היוצאים ממך אני מגדלם שם טוב בעולם שנאמר: "ראו קרא בשם בצלאל וימלא אותו רוח אלוקים"

(וכן כל בני חור הנזכרים בדברי הימים כולם שרים וחשובים)
למאמר הבא