ויקהל- טובים השניים או לא?!

הל? ועוד, מהו המשפט היותר נכון: 'טובים השניים מן האחד'. או 'קדרה של שני שותפים, לא חמה ולא קרה'. איך מתיישבים המאמרים הללו?! ביאור נפלא של האדמו"ר מחב"ד...

טובים השניים או לא?!

 

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל"

 

נשאלת השאלה:

מדוע נאמרה פרשה זו בהקהל? לפי שראה משה שעתיד בית המקדש להיחרב בעוון שנאת חינם, עמד והקהילם בטרם מסר להם ענייני המשכן.

 

לרמוז: האחדות והליכוד של היהודים בצוותא, תנאי ראשון הוא למעשה המשכן.

 

הסיפור החסידי הבא יענה על השאלה ששאלנו:

שני שותפים, שפרץ סכסוך ביניהם, הגיעו אל הרבי מהר"ש (רבי שמואל) מליובאוויטש, וביקשו מהרבי שיפסוק מי מהם צודק.

 

אמר להם הרבי: "אשאל אתכם שאלה: במקום אחד אמרו חז"ל 'מזלם של שניים – עדיף', וכן נאמר 'טובים השניים מן האחד'.

 

לעומת זה נאמר 'קדרה של שני שותפים, לא חמה ולא קרה'. איך מתיישבים המאמרים הללו?!

 

אלא ההסבר פשוט: כל עוד השותפים פועלים מתוך אחדות, שורה עליהם ברכה גדולה. על זה נאמר 'טובים השניים', כשהם 'מן האחד' – מאוחדים.

אולם אם זו 'קדרה של שותפים', הרותחת וגועשת, כי-אז זה מצב לא-מוצלח"...למאמר הבא