פקודי- להתפלל על בניין בית הבחירה

ל יהודי להתפלל למען בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימנו בדרך של "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת פקודי"... מתוך ספר: "וקראת לשבת עונג"

להתפלל על בניין בית הבחירה


"אלה פקודי המשכן משכן העדת"

 

רש"י הקדוש בלשונו הזהב, מבאר:  מדוע נאמר "משכן המשכן" פעמיים? אלא דבר זה הוא רמז לבית המשכן שנתמשכן בשני חורבנות על עונותיהן של ישראל!

 

משל למה הדבר דומה:

 

אדם אחד נידון  למאסר עולם בבית הסוהר. היה שם זקן אחד שריחם על האיש, הלך ומשכן את ביתו ותמורתו קיבל סך כסף עצום, את הכסף נתן ביד פקידי בית הסוהר כדי שהללו ישחררו את העציר ממאסרו. 


יצא האיש לחופשי, הודה למטיבו הרחום והלך לדרכו...


רשע שכמותך! חצוף!!! - גער בו אחד מידידיו - "איך יתכן שאתה משוטט חופשי ושאנן, בעוד הזקן משכן את ביתו כדי לשחרר אותך?, האם אינך חושב שמחובתך לנסות ולהשיב לו את ביתו?!"

 

אמר המגיד מדובנא - כן הוא גם הנמשל: 

 

כאשר עלה לפני מידת הדין גודל חובם של עם ישראל חמל עליהם הקב"ה ונתן את המקדש וכלי תפארתו ביד זרים כמשכון בעד חובותיהם של ישראל. 


אלא שישראל שוכחים את גלות השכינה וכבוד ה' יתברך, ואינם שמים על לב כלל להתפלל על בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימנו...

 

האין זו חוצפה?!...
למאמר הבא