פקודי- כוחה של ברכת הצדיק

יק. כיצד נתקיימה ברכתו של ה צדיק במלואה וזכו ר' חיים מוואלוז'ין שהקים ישיבה וזכה להעמיד דורות של תלמידים, והשני ר' זלמן שידע את כל התורה כולה בעל פה?.
כוחה של ברכת הצדיק

"ויברך אותם משה"

בוואלוז'ין גר יהודי עשיר ותלמיד חכם גדול ומדקדק במצוות בשם ר' יצחק. 
לרגל מסחרו היה מרבה בנסיעות ארוכות שבשובו מהן היה מביא לבני ביתו מתנות יקרות. 

פעם אחת בקשה אשתו שיביא עמו בשובו ש"ס (- שישה סדרי משנה) שלם מפואר, שהיה יקר מאד, ואכן מילא הוא את בקשתה וקנה לה אותו. 

כדי לזכות את הרבים היו הם משאילים לבני העיר חלקים מהש"ס כדי שיוכלו לעמול בתורה. ר' יצחק המשיך בעסקיו ואשתו ניהלה את השאלת הש"ס.

פעם אחת הגיע לעיר בעל ה"שאגת אריה" והיה מגיע להשאיל מהם את הכרכים המבוקשים לו. 

אשתו של ר' יצחק התרגשה מבואו של הגאון אל ביתם ואמרה לו שלא יטרח להגיע בכל פעם, כי היא תשלח לו עם משרת את החלקים הרצויים לו. 

לפני שעזב את העיר בא הוא לברכם ואמר להם: "אני מברככם שתזכו לשני בנים שיאירו את עיניהם של ישראל בתורתם, אחד שיזכה ללמד את הש"ס לרבים, והשני שידע את כל התורה כולה עד שלא יזדקק לש"ס... 

ואכן נתקיימה ברכתו של הצדיק במלואה וזכו הם לר' חיים מוואלוז'ין שהקים ישיבה וזכה להעמיד דורות של תלמידים, והשני ר' זלמן שידע את כל התורה כולה בעל פה...

כוחה של ברכת צדיק...למאמר הבא