פקודי- מצווה ללא כוונות זרות של כבוד!

ר "כי נר מצווה ותורה אור", והעיקר שהנר דולק, מה ההבדל במה הדליקו את הנר"?! תובנה נפלאה שלימד בעל "קצות החושן" עשיר אחד שהיה עוסק במעשי צדקה וחסד, אבל אהב שיתפרסמו מעשיו ברבים...
מצווה ללא כוונות זרות של כבוד!

"ויעל הנרות לפני ה'"

הרב רובינשטיין מביא בספרו סיפור נפלא:

בעירו של בעל "קצות החושן" היה עשיר אחד שהיה עוסק במעשי צדקה וחסד, אבל אהב שיתפרסמו מעשיו ברבים. 

אמר לו הרב: "דע לך שבעשיית מצווה אין לאדם לחשוב כלל על הכבוד הטמון בעשייתה, אלא לעשותה לשם שמים בלבד"! 

שאלו העשיר: "הרי המצווה משולה לנר שנאמר "כי נר מצווה ותורה אור", והעיקר שהנר דולק, מה ההבדל במה הדליקו את הנר"?! 

צודק אתה, ענה לו הרב, התורה והמצוות נמשלו לנר אך כתוב: "ויעל הנרות לפני ה'" - בלבד, בלא כוונות זרות של כבוד!...

הבין העשיר את טעותו והבטיח לשנות את דרכו... למאמר הבא