פקודי- למשוח בשמחה וברצון

שאלה: מדוע נצרך הקב"ה להזהיר ולצוות את משה רבינו למשוח את בני אהרון כשם שמשח את אביהם?!...

למשוח בשמחה וברצון

 

"ואת בניו תקריב... ומשחת אותם כאשר משחת את אביהם"

 

שואל המשך חכמה:

מדוע נצרך הקב"ה להזהיר ולצוות את משה רבינו למשוח את בני אהרון כשם שמשח את אביהם?!

 

והוא משיב:

ייתכן לומר שעל מעלת אהרון לא היה משה מתקנא שהרי גם הוא זכה למעלות בהיותו נביא ומלך, אבל על מעלת בניו של אהרון היה מתקנא.

 

שהרי הוא, משה, לא זכה לכך שבניו יקבלו מעלה וכמו שדרשו חז"ל על הפסוק "אל תקרב הלום" שביקש משה לו ולזרעו... ואם כן היה מקום לחשוש שאולי משה לא ימשח את בני אהרון בשמחה ובלב שלם, לכן אמר "ומשחת אותם" בשמחה וברצון גמור "כאשר משחת את אביהם"...

למאמר הבא