פרשת פקודי ושבת שקלים

יא שבת מברכין של חודש אדר ב'. מה מייחד את חודש אדר? מה הקשר בין חודש אדר לחודש אלול? ומהי העבודה הנדרשת מאיתנו דווקא בחודש אדר ב'?!
פרשת פקודי ושבת שקלים

"כל הזהב העשוי למלאכה..."

משה רבנו מוסר דו"ח מפורט על כל התרומות שהובאו למשכן תוך שהוא יורד לפרטי פרטים למרות שככל לא נתבקש.

לומד מזה הרב משה פיינשטיין בספרו 'דרש משה': 

שכל אחד חייב לתת דין וחשבון על מעשיו בכל רגע, בכל יום ובכל שנה ושנה. לחשוב ביתר שאת מה הוא עושה במשך היום ולתת לעצמו דין וחשבון מפורט ככל שניתן. ודווקא בחודש אדר ובפרט אם מדובר באדר ב'.

נסביר את דבריו:

יש מחלוקת האם העולם נברא בתשרי או בניסן ולכן כותב ה"שפת אמת" מגור:
כשם שאלול הוא הכנה לתשרי כך אדר הוא הכנה לניסן.

ראיה לזה נמצא בתשובתם של בני יעקב לאביהם: "כי לולא התמהמנו כי עתה שבנו זה פעמיים"

כי לולא = אותיות אלול 
התמהמנו = אם לא עשינו אז תשובה 
כי עתה שבנו = אז יש הזדמנות נוספת בחודש אדר לשוב בתשובה 
זה = 12 חודשים 
פעמיים = בחודש שהוא פעמיים - חודש אדר ב'

ובאמת השבוע נוסיף בפעם האחרונה בתפילת המוסף "ולכפרת פשע" זה הזמן האחרון לתת לעצמנו דין וחשבון

כעת נבין מדוע בחרו חז"ל את ראשי התיבות של חודש אלול: 

אלול = איש לרעהו ומתנות לאביונים

איש לרעהו - חודש אלול ומתנות לאביונים - חודש אדר
למאמר הבא