תזריע - הגדולה בברית המילה

סיפור על הרב יצחק סולובייציק זצ"ל הממחיש מהי הגדולה והחשיבות שבברית המילה. מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת תזריע"

הגדולה בברית המילה


"וביום השמיני ימול בשר עורלתו" 


 מובא על הרב מבריסק רבי יצחק זאב הלוי סולוביצ'יק זצ"ל:

שפעם אחת התקיימה בבית שלו, ברית מילה לאחד מנכדיו. 


בסיומה של הברית ניגש המוהל אל הסבא - הרב ואמר: "נו... ברוך ה' שזכינו לקיים מצוות ברית מילה ועוד בבית הרב ואחד מצאצאיו..."


התפלא הרבי ותהה: "למה כוונתך?! האם אתה חושב שקיומה של ברית בביתי ולנכדי שונה היא מחשיבות ברית אחרת?!"אמשול לך משל למה הדבר דומה:


למלמד תינוקות שהיה עושה מלאכתו נאמנה אולם, שכרו היה זעום וכל ימיו היה עני ואביון.


והנה פעם אחת התבטא המלמד: "אם היה לי כל אוצרותיו של רוטשילד הייתי עוד יותר עשיר ממנו.."


תלמידיו לא הבינו ושאלו: "למה כוונתך?!"


המלמד השיב בחיוך: "חישבו רגע!... למעשה אם יהיו לי את כל אוצרותיו של רוטשילד, אבל בנוסף יהיה לי גם את שכרי המועט שאני מקבל בתור מלמד"...כן הוא הנמשל, גם במצוות ברית המילה:


מצווה זו כה חשובה לאין ערוך עד כדי שאין ערך וחשיבות כלל לייחוסו של הנימול...למאמר הבא