תזריע- צירוף האדם למעשה הבריאה

הרשע את רבי עקיבא: מעשיו של מי נאים יותר של הקב"ה או של האדם? ותשובתו של רבי עקיבא על ברית המילה כהוכחה שהקב"ה מעוניין לצרף את האדם למעשה הבריאה...

צירוף האדם למעשה הבריאה


"אמרת ה' צרופה" - צירוף האדם למעשה הבריאה

 

במדרש תנחומא מובא מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא:


איזו מעשים נאים, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם?

אמר לו: של בשר ודם נאים.

אמר לו טורנוסרופוס: הרי השמים והארץ יכול אדם לעשות כיוצא בהם?!

אמר לו רבי עקיבא: לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות שאין שולטין עליו, אלא אמור דברים שהם מצויין בבני אדם.

אמר לו: למה אתם עושים ברית מילה?

השיב לו רבי עקיבא: אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני... ולכך הקדמתי ואמרתי לך, שמעשה בני אדם נאים משל הקדוש ברוך הוא. 


הביא לו רבי עקיבא שבלים וגלסקאות, אמר לו: אלו מעשה הקדוש ברוך הוא, ואלו מעשה ידי אדם. 


המשיך ושאל לו: אין אלו נאים יותר מן השבלים?!


אמר לו טורנוסרופוס: אם הוא חפץ במילה, למה אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו?


אמר לו רבי עקיבא: ולמה שוררו יוצא עמו והוא תלוי בבטנו ואמו חותכו ומה שאתה אומר למה אינו יוצא מהול, לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא את המצוות לישראל, אלא לצרף אותם בהם...


ולכך אמר דוד 
(תהלים יח לא): "אמרת ה' צרופה".
למאמר הבא