תזריע- לאבא קשה להכות את בנו

תורה שיתכנו נגעים לאדם: בקירות הבית, בבגד ובגוף. משל ונמשל המבארים כמה הקב"ה הוא אבא חנון ורחום...

לאבא קשה להכות את בנו


"אדם כי יהיה בעור בשרו"

 

בנגעי צרעת ישנם שלשה מקומות בהן מציינת התורה שיתכנו נגעים לאדם: בקירות הבית, בבגד ובגוף

 

חז"ל המשילו משל למה הדבר דומה:

 

אדם אוהב את בנו חביבו, עשה הילד מעשה רע. מרחם האב על ילדו, שכן לאבא קשה להכות את בנו 

ומה עושה להרתיעו ולחנכו לחזור לדרך הישר?


נותן הוא מכה בכותלי הבית להראות את זעמו. 


במידה והילד חזר בו, מוטב. ואם לאו, תופס בבגדו ומתרה בו.


חזר בו, מוטב. ואם לאו, מכה הוא על גופו...

 

כן הוא הנמשל המובא במדרש:


קשה לפני הקדוש ברוך הוא לפשוט ידו באדם הזה.

ומה הוא עושה?
מתרה בו תחלה ואחר כן מלקה אותו:


בתחילה מלקה ביתו. שנאמר: ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם (ויקרא יד לד).
חזר בו, מוטב. 


ואם לאו, מלקה בגדיו, שנאמר: והבגד כי יהיה בו נגע צרעת (ויקרא יג מז).
חזר בו, מוטב. 


ואם לאו, באים בגופו, שנאמר: "אדם כי יהיה בעור בשרו..."


יש לנו אבא רחום וחנון...
למאמר הבא