תזריע- שהכל לבן אין טומאה

תם סופר" על היתכנות שמשיח יבוא בדור שכולו חייב וההוכחה לזה מפרשת השבוע...

שהכול לבן אין טומאה!


"כלו הפך לבן טהור הוא"

 

אמרו חז"ל בגמרא מסכת סנהדרין:

 

"אמר רבי יוחנן אין בן דוד בא אלא בן דוד הבא, אלא בדור שהוא כולו זכאי או בדור שהוא כולו חייב".

 

שואל רבי משה סופר בעל "החתם סופר":

 

הרי בדור שכולו זכאי פשוט הדבר שהם ראויים לביאת המשיח. אולם איזו זכות יש לדור שכולו חייב?!

 

ועונה החתם סופר מפרשת השבוע שלנו:

 

הרי כתוב: "כולו הפך לבן טהור הוא"! 

ואם כך גם כאן קשה: והלא אם נגע קטן טמא הוא מדוע אם כיסה הנגע את כל גופו של המצורע וכולו הפך לבן אז הוא טהור?!

 

והתירוץ על שתי שאלות הוא למעשה אחד:

 

הנגעים באים על האדם כדי לעורר אותו לתשובה.

 
והנה אם כולו הפך ללבן בוודאי ליבו נשבר בקרבו וחזר הוא בתשובה שלימה ואמיתית ואם כן אין כל צורך לטמאו!

 

כך גם בדור שכולו חייב, מרוב עוונותיו אין לעוררו עוד על ידי שום תוכחה אלא לשלוח להם את משיח צדקנו ומתוך כך בוודאי יחזרו בתשובה שלימה...
למאמר הבא