תזריע- הסמיכות לפרשת שמיני

תזריע לפרשת שמיני"? שני ביאורים נפלאים בדבר הסמיכות בין פרשת תזריע לפרשת שמיני. ובנוסף "מליצה בדברי דוד המלך" שאמר: "ואנוכי תולעת ולא איש" הייתכן?!...
הסמיכות של פרשת תזריע לפרשת שמיני 

"הקשר בין פרשת תזריע לפרשת שמיני"

בדרך כלל ששני פרשות סמוכות רש"י מוצא קשר בניהן, אם כך "למה נסמכה פרשת תזריע לפרשת שמיני?"

תרוץ ראשון:
פרשת שמיני מדברת בעניין מאכלות אסורות ואילו פרשת תזריע מדברת בתחילתה בעניין יולדת.

לומר ליולדת: דעי! אם את אוכלת מאכלות כשרים ובפרט בזמן ההיריון הרי שיצאו לך בנים טובים...

רבי ישראל מסלנטר זצ"ל מביא תרוץ נוסף:
פרשת שמיני מדברת בעניין מאכלות אסורות ואילו פרשת תזריע מדברת בעניין צרעת הבאה על לשון הרע.

באה התורה לומר לך: לפני שאתה בודק כשרות ומחפש בדקדוק רב מה לאכול ומה לא לאכול, תיזהר בינתיים שלא "לאכול" אנשים... (לא לדבר לשון הרע...)

מליצה:
דוד מלך ישראל נרדף ברוב שנות כהונתו כמלך ישראל. בדרך ענוותנותו דימה את עצמו לתולעת וכך אמר: 
"ואנוכי תולעת ולא איש"
אומרים בעלי החכמה בתור מליצה: מה שביקש דוד המלך מאנשים שפשוט יפסיקו לדבר עליו לשון הרע שהרי: "ואנוכי תולעת ולא איש" 

כשם שאינכם מכניסים תולעת לפה כך אל תכניסו את שמי... 

כמה נכונים הדברים לצערנו...


למאמר הבא