פרשת תזריע ושבת החודש

ורה ששבת החודש תחול בפרשת תזריע. ואם הן ביחד חייב שיהיה קשר בניהם. "מה הקשר בים פרשת תזריע לשבת החודש"? ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום.
"הקשר בין פרשת תזריע לשבת פרשת החודש"

פרשת תזריע עוסקת בטומאת המצורע שהיא טומאה הבאה על עוון לשון הרע והוצאת שם רע, כפי שחז"ל דורשים בגמרא (מסכת ערכין טו:): "מצורע- מוציא (שם) רע"

על דברי שלמה המלך (משלי כא, כג): "שומר פיו ולשונו שומר מצרת נפשו" 
דורשים חז"ל (ויקרא רבה טז, ב): מדוע נכתבה המילה צרות בלא וא"ו -"צרת"?
אלא אל תקרי 'מצרֹת נפשו' אלא מצרעת נפשו

יוצא איפה, שכל העניין של מצורע המובא בפרשה הוא על חטאי הדיבור.


שבת החודש

הגמרא (מסכת חולין דף ס.) מביאה מדרש:

רבי שמעון בן פזי רמי, כתיב: "ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים" וכתיב: "את המאור הגדול ואת המאור הקטן". 

אמרה ירח לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? 

אמר לה הקב"ה: לכי ומעטי את עצמך.

יוצא איפה, שגם כל העניין של מיעוט הלבנה הוא על חטאי הדיבור.

הנה "הקשר בין שבת תזריע לשבת החודש": 
הראשונה שהתחילה עם חטא הדיבור שבהם חטא המצורע הייתה הלבנה.


למאמר הבא