אחרי מות- זריזות בקיום דבר הבורא

י הזכרת מותם של שני בני אהרון כזירוז לקיום דברו. ו"משל ונמשל שהביא רבי אלעזר בן עזריה" לביאור הדברים...

זריזות בקיום דבר הבורא


"וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרון"

 

רש"י שואל:

מדוע נאמר כאן "וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרון" ולא: "וידבר ה' אל משה"?

 

ומבאר רש"י:

 

שאמר רבי אלעזר בן עזריה משל למה הדבר דומה:

 

לחולה אחד שנכנס הרופא לבקרו אמר לו הרופא: "אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב [במקום שהוא לח ורטוב]"


לאחר מכן נכנס לרופא אחר כדי לקבל חוות דעת נוספת. 


אמר לו הרופא השני: "אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב כדי שלא תמות כדרך שמת פלוני".

 

הרופא השני מזרז יותר את החולה לקיים דבריו כיוון שעל ידי שמזכיר לו כי פלוני לא עשה ככה ומת מזדרז הוא יותר לקיים את דבריו...

 

כך גם הנמשל כאן:

 

נאמר:"וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרון" כיוון שרצה לזרזו...למאמר הבא