אמור- יום הכיפורים "שבת שבתון"

ברונשטיין בספרו לששת המועדים בהם הותרה המלאכה וליום הכיפורים בו נאסרה מלאכת אוכל נפש כמו ביום השבת - "שבת שבתון"...

יום הכיפורים "שבת שבתון"


"אלה הם מועדי...ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת וינפש"

 

בפסוקים אלה- אמר רבי הגאון מווילנא- יש רמז למועדים בהם מותרת המלאכה לצורך אוכל נפש.

 

"ששת ימים תעשה מלאכה"- בששה ימים טובים התירה התורה לבשל לצורך החג ואלו הם:

 

1. יום א' של סוכות


2. שמיני עצרת


3. יום א' של פסח


4. שביעי של פסח


5. שבועות


6. יום א' של ראש השנה [מהתורה ראש השנה זה יום אחד]

 

"וביום השביעי" - ביום הכיפורים אסורה המלאכה לצורך נפש

ומשום כך נקרא: "שבת שבתון".להורדה למאמר הבא